Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN İLAMLI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Mükerrer Takip Yapıldığı/Ödeme Konusu Yapılan İlamlı İcra Takibinin Mükerrer Olması Nedeniyle İptaline Karar Verileceği - Mahkemece Ödeme İddiasının Değerlendirilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6843

K. 2012/9693

T. 27.3.2012

• VEKALET ÜCRETİNE İLİŞKİN İLAMLI İCRA TAKİBİNİN İPTALİ DAVASI ( Mükerrer Takip Yapıldığı/Ödeme Konusu Yapılan İlamlı İcra Takibinin Mükerrer Olması Nedeniyle İptaline Karar Verileceği - Mahkemece Ödeme İddiasının Değerlendirilemeyeceği )

• BORÇLUYA MÜKERRER TAKİP YAPILMASI ( Ödeme Konusu Yapılan İcra Takibinin Mükerrer Olması/İptaline Karar Verileceği - Mahkemece Ödeme İddiasının Değerlendirilmemesi Gerektiği/Alacaklının İnkar Tazminatıyla Sorumlu Tutulamayacağı ) )

• ALACAKLININ İCRA İNKAR TAZMİNATIYLA SORUMLU TUTULMASI ( İsabetsiz Olduğu - İlamlı İcra Takibinin İptali Davası )

2004/m. 33

ÖZET : Dava, vekalet alacağına ilişkin ilamlı icra takibinin iptali istemine ilişkindir.Borçlu takibin mükerrer olduğu ve borcunu ödediğini ileri sürmektedir. Takip dayanağı yapılan aynı ilam gereğince ve yine aynı vekalet ücreti alacağının da dahil olduğu bir kısım alacak kalemleri yönünden şikayetçi borçlu hakkında takip başlatıldığı görülmüştür.Şikayet konusu yapılan ilamlı icra takibinin mükerrer olması sebebiyle iptaline karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken ödeme iddiasının da değerlendirilerek sonuca gidilmesi ve alacaklının inkar tazminatıyla sorumlu tutulması isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

Alacaklı G. A. tarafından R. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 27.6.2006 tarih ve 2005/855 E., 2006/853 K. sayılı ilamına dayalı olarak ilamda hükmedilen vekalet ücret alacağının tahsili amacıyla ilamların icrası yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 4-5 numaralı icra emrinin tebliği üzerine borçlu Ş. A.`ın takibin mükerrer olduğunu, ayrıca borcun da ödendiğini ileri sürerek takibin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

Dosyada bir örneği bulunan R. 1. İcra Müdürlüğü`nün 2006/4980 Esas sayılı takip talebi ve örnek ( 7 ) numaralı ödeme emrinin incelenmesinde, yukarda bahsedilen ve takip dayanağı yapılan aynı ilam gereğince ve yine aynı vekalet ücreti alacağının da dahil olduğu bir kısım alacak kalemleri yönünden şikayetçi borçlu hakkında takip başlatıldığı görülmüştür.

Bu durumda mahkemece, şikayet konusu yapılan ilamlı icra takibinin mükerrer olması sebebiyle iptaline karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken ödeme iddiasının da değerlendirilerek sonuca gidilmesi ve ayrıca İ.İ.K.nun 33. maddesinde öngörülmediği halde alacaklının inkar tazminatıyla sorumlu tutulması isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K.366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 27.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube