Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5619

K. 2012/6761

T. 14.6.2012

• REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ( Adı Geçenin Kaydına Dair Suçun Niteliği ve Suç Tarihi İtibarıyla Sicilin Silinebilir Kayıt Kapsamında Olduğunun Gözetileceği )

• ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ TALEBİ ( Reşit Olmayanla Cinsel İlişki - Adı Geçenin Kaydına Dair Suçun Niteliği ve Suç Tarihi İtibarıyla Silinebilir Kayıt Kapsamında Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.104

ÖZET : Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoymak suçunda; adı geçenin kaydına dair suçun niteliği ve suç tarihi itibarıyla silinebilir kayıt kapsamında olduğu gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Reşit olmayan mağdureyi rızasıyla kaçırıp alıkoymak suçundan sanık E. Y.`nun, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu 432, 433 ve 59/2 nci maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 14.03.2003 gün ve 2002/624 Esas, 2003/140 Karar sayılı ilamına dair adli sicil kaydının silinmesi talebinin reddine dair aynı Mahkemenin 17.5.2011 tarihli ve 2011/193 Değişik İş sayılı Kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 09.12.2011 gün ve 2011/1101 Değişik İş sayılı Kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde.

Dosya kapsamına göre, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun geçici 2/2 nci maddesinde "Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında 3682 Sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasa`nın 76 nci maddesi ve özel Kanunlarda sayılan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir" hükmünün yer alması karşısında, adı geçenin kaydına dair suçun niteliği ve suç tarihi itibarıyla silinebilir kayıt kapsamında olduğu gözetilmeden itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 uncu maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 13.03.2012 gün ve B.03.0.cig.0.00.00.04-105-10-1711-2012.4132.15744 s. kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğnameyle Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarname içeriğinin yerinde olduğu ve hükümlünün alıkoyma suçunu oluşturan eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.da suç olmaktan çıkarılmış olduğundan Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 9.12.2011 tarihli ve 2011/1101 Değişik İş sayılı Kararının; C.M.K.nın 309 uncu maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde merciince yapılmasına ve dosyanın merciine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 14.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube