Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2012/21075
KARAR NO: 2013/1210

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, fatura içeriğindeki ürünlerin davalı işletme yetkilileri ve hazır bulunanlara imza karşılığı teslim edildiğini, fatura içeriğinin davalı tarafından itiraza uğramamasına rağmen faturada belirlenen bedellerin ödenmediğini, bunun üzerine alacağın tahsili için davalı aleyhine Antalya 8.İcra Müdürlüğünün 2010/1640 Esas sayılı dosyası ile icra takibine geçildiğini, davalının itirazı üzerine takibin durdurulduğunu, davalının itirazında haksız ve kötü niyetli olduğunu belirterek itirazının iptaline, takibin devamına, %40’dan az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı,fatura içeriğindeki malların kendisince teslim alınmadığını, defter ve belgelere kaydedilmediğini, malların teslimine dair irsaliye vb. belgelerin kendisine tebliğ edilmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini, %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi dilemiştir.

Mahkemece, davacının kesin süreye rağmen gider avansını yatırmadığından davanın HMK`nun 115/2 ve 324. maddeleri gereğince usulden reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafa mahkemece 15.11.2011 tarihli yenileme tensip tutanağı ile davetiye gideri ve bilirkişi ücreti toplam 279,00 TL. gider avansının yatırılması için iki haftalık kesin süre verilmiştir. HMK`da tayin edilen süreler ile HMK`nunda düzenlenen gider avansının dava açılırken yatırılmasının gerekliliği, yargılamanın hızlı bir şekilde çabuk bitirilmesini temin amacıyla getirilmiştir. Somut olayda davacının gider avansını 2 haftalık süre geçtikten sonra fakat duruşmadan önce yatırdığı dosya kapsamından anlaşılmakta olup, usul ekonomisi açısından dava şartı eksikliği nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, Mahkemece yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 21.15 TL temyiz harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23.1.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
 
Mesajlar: 2659
Kayıt: 24 Şub 2012, 13:16
Konum: İstanbul
  •  

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube