Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

İCRA:GİDER YATIRMADIKÇA İŞLEM TALEBİ İLE ZAMANAŞIMI KESİLMEZ

Mesajgönderen teoman » 22 Mar 2013, 17:46

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2012/11956
KARAR NO : 2012/30295

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle borçlu tarafından İİK.nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına karar verilmesinin istendiği görülmektedir.
Takip dayanağı belge kambiyo senedi niteliğinde bono olduğundan olaya TTK.nun 690. maddesi göndermesi ile 661., 662. ve 663. maddelerinin uygulanması gerekir. Borçlar Kanunu’nun 133.maddesine nazaran daha özel nitelikte bulunan TTK.nun 662. maddesinde zamanaşımını kesen sebepler “dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesi” şeklinde sınırlı olarak sayılmıştır. Öte yandan, alacaklı tarafından yapılan takibin devamını sağlamaya yönelik icra takip işlemleri de zamanaşımını keser.

Alacaklı vekili, takibin kesinleşmesinden sonra 12.11.2007 tarihinde borçlunun taşınmazlarının haczini talep etmiş, ancak 29.07.2011 tarihine kadar dosyayı işlemsiz bırakmıştır. Her ne kadar 02.11.2009 tarihinde borçluya ait menkullerin haczi talep edilmiş ise de buna ilişkin gerekli masraf yatırılmamıştır. Alacaklının sadece haciz talebinde bulunması yeterli olmayıp, işlemin zamanaşımını kesmesi için İİK.nun 59. maddesi uyarınca gerekli masrafın da yatırılmış olması gerekir. Alacaklı sözü edilen koşulu yerine getirmediğinden en son işlem tarihi olan 12.11.2007 tarihinden sonra haciz talebinde bulunulduğu 29.07.2011 tarihine kadar zamanaşımını kesen sebeplerin gerçekleştiği kabul edilemez.

O halde mahkemece borçlunun zamanaşımı şikayetinin kabulü ile İİK.nun 71/2-33/a maddeleri gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/10/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube