Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TEBLİGAT:İLANEN TEBLİGAT,ADRES ARAŞTIRMASI

gönderen teoman » 23 Mar 2013, 22:32

Yargıtay
6. Hukuk Dairesi

Esas : 2011/379
Karar : 2011/4657
Tarih : 12.04.2011

*ADRES ARAŞTIRMASI
*İLANEN TEBLİGAT

(7201 s. Tebligat K m. 28) (1086 s. HUMK m. 73)

Özet : Mahkemece adı geçen davalının adres araştırmasının geniş bir çerçeve içerisinde ele alınması, soruşturmanın çok yanlı olarak yapılması, bu çerçevede PTT`den belediyeden, nüfustan, seçim kurulundan, bankalardan, tapudan, vergi dairesinden, askerlik şubesinden (erkek olanlar için) vs. yerlerden etraflıca araştırıldıktan sonra adresinin bulunmama durumunda ilanen tebligat yapılmak suretiyle yöntemine uygun taraf teşkili sağlanarak karar verilmesi gerekirken, sadece Cumhuriyet Savcılığından adres araştırması yapılarak ilanen tebligat yoluna gidilmesi hatalı olmuştur.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak davasına dair karar davalı Neyire Özateş tarafından süresi içinde duruşmalı olarak temyiz edilmiş ancak davanın değeri itibari ile duruşmaya tabi olmadığından duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira alacağı istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının müvekkiline ait taşınmazda 1.7.1996 başlangıç tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu, davalının kira bedellerini ödememesi sebebiyle hakkında İstanbul 12. İcra Müdürlüğü`nün 2001/6208 sayılı dosya ile 2001 Ocak, Şubat, Mart, Mart ayı kira bedeli 693.75.-TL, İstanbul 4. İcra Müdürlüğü`nün 2002/3454 esas sayılı dosya ile 2002 Ocak, Şubat ayları bakiye ve Mart ayı kira bedeli 800.-TL, yine İstanbul 4. İcra Müdürlüğü`nün 2002/10780 sayılı dosyası ile 550.-TL kira bedelinin tahsili için icra takibi yapıldığını, davalının takiplere itiraz ettiğini belirterek toplam 2.043,75.-TL kira alacağının muaccel olduğu aylardan itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini istemiştir. Davalı yargılamaya gelmemiş, bir cevapta vermemiştir.

Davalıya duruşma gün ve saatini bildiren davetiye yeterli araştırma yapılmaksızın ilanen tebliğ edilmek suretiyle taraf teşkili sağlanmıştır. Savunma hakkı ile sıkı sıkıya ilişkili olan adres araştırmasının sınırlı tutulmasının hakkın kısıtlanmasına yol açacağı kuşkusuzdur. O halde mahkemece adı geçen davalının adres araştırmasının geniş bir çerçeve içerisinde ele alınması, soruşturmanın çok yanlı olarak yapılması, bu çerçevede PTT`den belediyeden, nüfustan, seçim kurulundan, bankalardan, tapudan, vergi dairesinden, askerlik şubesinden (erkek olanlar için) vs. yerlerden etraflıca araştırıldıktan sonra adresinin bulunmama durumunda ilanen tebligat yapılmak suretiyle yöntemine uygun taraf teşkili sağlanarak karar verilmesi gerekirken, sadece Cumhuriyet Savcılığından adres araştırması yapılarak ilanen tebligat yoluna gidilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 12.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube