Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hak Edilen Tazminatın Belirlenip Önce Hatır Taşıması ve Alkollü Araç Kullanana Düşen Tazminat Miktarının Kusuruna ve Bu İndirimlere Göre Saptanması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6012

K. 2011/7191

T. 14.6.2011

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Hak Edilen Tazminatın Belirlenip Önce Hatır Taşıması ve Alkollü Araç Kullanana Düşen Tazminat Miktarının Kusuruna ve Bu İndirimlere Göre Saptanması Gerektiği )

• İNDİRİMSİZ TAZMİNAT ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat - İndirimsiz Tazminat Tutarından Hatır Taşımacısı ve Alkollü Olmayan Karşı Araç Sürücüsünün Kusuruna İsabet Eden Miktarın Bulunarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• HATIR TAŞIMACISI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat - İndirimsiz Tazminat Tutarından Hatır Taşımacısı ve Alkollü Olmayan Karşı Araç Sürücüsünün Kusuruna İsabet Eden Miktarın Bulunarak Karar Verilmesi Gerektiği )

818/m.43,44

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Hatır taşıyıcısı ve alkollü olduğu bilinerek bilinen araç şoförü dışındaki davalıların doğrudan doğruya değil fakat, müteselsil sorumlu olmaları sebebiyle dolaylı olarak bu indirimlerden yararlanacakları, bu nedenle, hak edilen tazminatın belirlenip önce hatır taşıması ve alkollü araç kullanana düşen tazminat miktarının kusuruna ve bu indirimlere göre saptanması, başlangıçta tespit edilen indirimsiz tazminat tutarından hatır taşımacısı ve alkollü olmayan karşı araç sürücüsünün kusuruna isabet eden miktarın bulunarak, bulunan bu iki tazminat toplamından davalıların müteselsilen sorumlu olacaklarının nazara alınması mahkemece, sigorta şirketlerinden tahsil edilen meblağların, tüm indirimlerden sonra neticeten hükmedilecek tazminat miktarından mahsup edilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 28.5.2009 tarih ve 2007/175 - 2009/180 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar T. K., T... A... Tur. Oto. Akar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, A... Sigorta A.Ş. vekili, davalı N. Ö. ve H. Ö. vekili, tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erol Kaplan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacılar vekili, bir kısım davalıların murisi F. Ö.`nın sevk ve idaresindeki otomobil ile davalı limited şirkete ait olan ve diğer davalı Tekin Karlı idaresindeki otobüsün karıştığı kaza sonucunda F. Ö.`nın aracında yolcu olarak bulunan davacı M. A.`ın yaralandığını, davacılardan G. Y.`ın oğlu, Sevilay, Esra, Dilen ve Tuncay`ın kardeşi Ö. Y. ile diğer davacıların murisi E. Y.`ın öldüğünü ileri sürerek tüm davalılardan maddi ve davalı sigorta şirketleri dışındaki davalılardan manevi tazminat talep etmiştir.

Davalı A... Anonim Türk Sigorta Şti. vekili, kazaya karışan 34 ... 25 plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde sigortalı olduğunu, poliçede yazılı limit kadar sorumluluklarının bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Şeker Sigorta A.Ş. vekili, kazaya karışan 14 ... 292 plakalı aracın müvekkili şirket nezdinde ZMMS Poliçesi ile sigortalı olduğunu, müvekkilinin sigorta ettirenin kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumluluğunun bulunduğunu savunmuştur.

Davalılar Neşe, Özberk, Erberk, H. Ö. vekili, müvekkillerinin murisi F. Ö.`nın işlettiği birahaneye gelen davacı M. A. ile diğer bir kısım davacıların murisi E. Y. ve Ö. Y.`ın muris F. Ö.`dan kendilerini köylerine götürmesini istediklerini, F. Ö.`nın alkollü olduğunu bilen ve taşıma karşılığı ücret ödemeyen kişilerin ve bunların murislerinin tazminat isteyemeyeceklerini, tazminata hükmedilecekse B.K.nun 43. 44. maddeleri gereğince tenkis edilmesinin gerektiğini, istenen manevi tazminatın fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar vekili, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını, istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, 9.6.2007 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacı M. A.`ın 90 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaralandığı, diğer davacıların murisleri olan Eyüp ve Ö. Y.`ın vefat ettiği, kazanın meydana gelmesinde 14 ... 252 plakalı aracın sürücüsü F. Ö.`nın %75 oranında, diğer araç şoförü davalı T. K.`nın ise %25 oranında kusurlu olduğu, davaya konu kaza sebebiyle davalı Liberty Sigorta A.Ş. ( Şeker Sigorta A.Ş. )tarafından davacı N. Y. ve diğer mirasçılara toplam 22.291 TL, davacı G. Y. ve diğer mirasçılara toplam 4.360 TL ödeme yapıldığı, hatır taşıması yapıldığı ve sürücünün alkollü olduğu bilinerek araca binildiği dikkate alınarak tespit edilen destekten yoksun kalma tazminatlarından B.K.nun 43. ve 44. maddeleri gereğince kusur indirimi yapıldığı, davacılar lehine manevi tazminat koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar T. K. ve T... A... Tur. Oto. Ak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. vekili, davalı A... Anonim Türk Sigorta Şti vekili ile davalılar N., E., Özberk ve H. Ö. vekili temyiz etmiştir.

1- )Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre mümeyyiz davalılar vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2- )Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. Mahkemece yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, hükümün gerekçesinde tespit edilen tazminat miktarlarından, B.K.nun 43. ve 44. maddeleri uyarınca indirim yapıldığı açıklanmış ise de, hangi maddeye dayalı olarak hatır taşıması için ne oranda, alkollü sürücünün kullandığı araca bilerek binme sebebiyle ne oranda indirim yapıldığına, indirimin sigorta şirketlerinden tahsil edilen bedelin mahsubu ile kalan miktardan mı yoksa mahsup yapılmamış miktardan mı yapıldığına değinilmemiş, verilen hüküm, denetime elverişli olmamıştır. Bu itibarla, Dairemizin 15.9.2006 gün 2006//7415 Esas, 2006/8787 Karar sayılı ilamında da açıklandığı gibi, hatır taşıyıcısı ve alkollü olduğu bilinerek bilinen araç şoförü dışındaki davalıların doğrudan doğruya değil fakat, müteselsil sorumlu olmaları sebebiyle dolaylı olarak bu indirimlerden yararlanacakları, bu nedenle, hak edilen tazminatın belirlenip önce hatır taşıması ve alkollü araç kullanana düşen tazminat miktarının kusuruna ve bu indirimlere göre saptanması, başlangıçta tespit edilen indirimsiz tazminat tutarından hatır taşımacısı ve alkollü olmayan karşı araç sürücüsünün kusuruna isabet eden miktarın bulunarak, bulunan bu iki tazminat toplamından davalıların müteselsilen sorumlu olacaklarının nazara alınması mahkemece, sigorta şirketlerinden tahsil edilen meblağların, tüm indirimlerden sonra neticeten hükmedilecek tazminat miktarından mahsup edilmesi gerektiği nazara alınarak Yargıtay denetimine elverişli olacak şekilde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, hükümün bu sebeple mümeyyiz davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 )numaralı bentte açıklanan sebeplerle mümeyyiz davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine: ( 2 )numaralı bentte açıklanan sebeplerle mümeyyiz davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın mümeyyiz davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 14.6.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube