Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) BANKALARCA YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ TAKİP VE ALACAKLAR ( 4603 Sayılı Kanun Kapsamındaki/Vageçme Harcı - Ziraat Bankası 4603 Sayılı Kanuna Tabi Olduğundan Ona Halef Olan Alacaklıdan Vazgeçme Harcı Alınamayacağı ) • VAZGEÇME HARCI ( İcra Takibinden Vazgeçildiğinin Zapta Yazılması Halinde Vazgeçilen Miktara Ait Harcın Yarısının Alınacağı - 4603 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bankalarca Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Dava ve Takiplerin Harçtan Muaf Olduğu )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/22664

K. 2011/2832

T. 8.3.2011

• BANKALARCA YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ TAKİP VE ALACAKLAR ( 4603 Sayılı Kanun Kapsamındaki/Vageçme Harcı - Ziraat Bankası 4603 Sayılı Kanuna Tabi Olduğundan Ona Halef Olan Alacaklıdan Vazgeçme Harcı Alınamayacağı )

• VAZGEÇME HARCI ( İcra Takibinden Vazgeçildiğinin Zapta Yazılması Halinde Vazgeçilen Miktara Ait Harcın Yarısının Alınacağı - 4603 Sayılı Kanun Kapsamındaki Bankalarca Yeniden Yapılandırma Kapsamındaki Dava ve Takiplerin Harçtan Muaf Olduğu )

5230/m. 11

492/m. 2, 23, 29

2548/m. 1

ÖZET : Her ne sebep ve surette olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temlik alacaklısı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5230 Sayılı Kanunun 11. maddesinde "... 4603 Sayılı Kanuna tabi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanununun 2, 23 ve 29. maddeleriyle 2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında kanunun 1. maddesi hükmü uygulanmaz. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkarması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı aranmaz."hükmü yer almaktadır.

Harçlar Kanununun 23. maddesinde ise "... Her ne sebep ve surette olursa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, takip alacaklısı Ziraat Bankasına halef olarak alacağın bir kısmını temlik alan temlik alacaklısı, fazla hacizlerin kaldırılması talebinde bulunmuş, kendisinden Harçlar Kanununun 23. maddesine göre vazgeçme harcı istenilmiştir. Yukarıda belirtilen yasa maddeleri nazara alındığında Ziraat Bankasına halef olan alacaklıdan vazgeçme harcının istenilmesi mümkün değildir. Mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Temlik alacaklısı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 08.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube