Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Tatbike Medar İmza Mevcutsa Bununla Yoksa Yazdırılacak Yazı ve Attırılacak İmzayla Yapılacak Mukayese ve İncelemelerden veya Diğer Delil ve Karinelerden Reddedilen İmzanın Borçluya Aidiyetine Kanaat Getirilirse İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği ) • İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Kaldırılması - İhtarlı Davetiyenin Borçlu Asile Gönderilmesi Gerekip Vekile Çıkarılan Davetiyeyle Aynı Hukuki Sonuca Ulaşılmasının Mümkün Olmadığı/Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesinin Doğru Olmadığı ) • TATBİKE MEDAR İMZA ( Mevcutsa Bununla Yoksa Yazdırılacak Yazı ve Attırılacak İmzayla Yapılacak Mukayese ve İncelemelerden veya Diğer Delil ve Karinelerden Reddedilen İmzanın Borçluya Aidiyetine Kanaat Getirilirse İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği ) • İHTARLI DAVETİYE ( Borçlu Asile Gönderilmesi Gerekip Vekile Çıkarılan Davetiyeyle Aynı Hukuki Sonuca Ulaşılmasının Mümkün Olmadığı/Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesinin Doğru Olmadığı - İtirazın Kaldırılması ) • GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı - İtirazın Kaldırılması )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/4910

K. 2012/24037

T. 9.7.2012

• İTİRAZIN KALDIRILMASI ( Tatbike Medar İmza Mevcutsa Bununla Yoksa Yazdırılacak Yazı ve Attırılacak İmzayla Yapılacak Mukayese ve İncelemelerden veya Diğer Delil ve Karinelerden Reddedilen İmzanın Borçluya Aidiyetine Kanaat Getirilirse İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )

• İMZAYA İTİRAZ ( İtirazın Kaldırılması - İhtarlı Davetiyenin Borçlu Asile Gönderilmesi Gerekip Vekile Çıkarılan Davetiyeyle Aynı Hukuki Sonuca Ulaşılmasının Mümkün Olmadığı/Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesinin Doğru Olmadığı )

• TATBİKE MEDAR İMZA ( Mevcutsa Bununla Yoksa Yazdırılacak Yazı ve Attırılacak İmzayla Yapılacak Mukayese ve İncelemelerden veya Diğer Delil ve Karinelerden Reddedilen İmzanın Borçluya Aidiyetine Kanaat Getirilirse İtirazın Muvakkaten Kaldırılmasına Karar Verileceği )

• İHTARLI DAVETİYE ( Borçlu Asile Gönderilmesi Gerekip Vekile Çıkarılan Davetiyeyle Aynı Hukuki Sonuca Ulaşılmasının Mümkün Olmadığı/Usul Hükümlerinde Yer Almadığı Halde Vekile Müvekkilini Hazır Etmesi Konusunda Sorumluluk Yüklenmesinin Doğru Olmadığı - İtirazın Kaldırılması )

• GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH ( Hükümde Yer Alması Zorunlu Olup Kanunun Bu Emredici Hükmüne Aykırı Davranılmasının Doğru Olmadığı - İtirazın Kaldırılması )

2004/m.170/b,68

6100/m.297

ÖZET : İcra mahkemesi, tatbike medar imza mevcutsa bununla, yoksa yazdıracağı yazı ve attıracağı imzayla yapılacak mukayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Yapılacak duruşmada mazerete dayanmaksızın borçlunun hazır bulunmaması halinde, mahkemece başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvafakaten kaldırılmasına karar verileceği, ancak bu karar için keyfiyetin davetiyeye yazılması gerektiği öngörülmüştür. İhtarlı davetiyenin borçlu asile gönderilmesi gerekip, vekile çıkarılan davetiyeyle aynı hukuki sonuca ulaşılması mümkün değildir. Mahkemece usul hükümlerinde yer almadığı halde vekile müvekkilini hazır etmesi konusunda sorumluluk yüklenmesi doğru değildir. O halde mahkemece borçlu asile usulüne uygun meşruhatlı davetiye çıkarılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Hükümde gerekçeli kararın yazıldığı tarihin yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup: dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından 25.4.2010 tanzim tarihli 1.5.2010 vade tarihli bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte borçlu, bonodaki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek itirazda bulunmuş, mahkemece, borçlu vekiline imza incelemesi için müvekkilini hazır etmek üzere kesin süre verilmiş, ancak borçlunun hazır edilmediği gerekçesiyle imza itirazının reddine karar verilmiştir.

İ.İ.K.nun 170/b maddesinin göndermesiyle somut olayda uygulanması gereken aynı kanunun 68/a-3. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, icra mahkemesi, tatbike medar imza mevcutsa bununla, yoksa yazdıracağı yazı ve attıracağı imzayla yapılacak mukayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Aynı kanunun 68/a-5. maddesine göre de, yapılacak duruşmada mazerete dayanmaksızın borçlunun hazır bulunmaması halinde, mahkemece başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvafakaten kaldırılmasına karar verileceği, ancak bu karar için keyfiyetin davetiyeye yazılması gerektiği öngörülmüştür. Anılan maddenin kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takibe uyarlanması durumunda ise, borçluya çıkartılacak davetiyeye, duruşmada, mazerete dayanmaksızın hazır bulunmaması halinde itirazının reddedileceği yönünde meşruhatın yazılması zorunludur. İhtarlı davetiyenin borçlu asile gönderilmesi gerekip, vekile çıkarılan davetiyeyle aynı hukuki sonuca ulaşılması ( 68/a-5. maddenin tatbiki ) mümkün değildir. Mahkemece usul hükümlerinde yer almadığı halde vekile müvekkilini hazır etmesi konusunda sorumluluk yüklenmesi doğru değildir. O halde mahkemece borçlu asile usulüne uygun meşruhatlı davetiye çıkarılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle itirazın reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

Öte yandan H.M.K.nun 297. maddesinin ( 1 ). fıkrasının ( e ) bendi gereği hükümde "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube