Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

5. DAİRE

E. 2011/8036

K. 2012/191

T. 25.1.2012

• VASIFSIZ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLEN DAVACI ( Davacının Kadro Değişikliğine Karşı Yapmış Olduğu Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )

• DAVA AÇMA SÜRESİ ( Geçici İşçi Olarak Görev Yapan ve 5620 S. Kanun Hükümleri Uyarınca Daimi İşçi Kadrosuna Geçirilen Davacı - Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )

• KADRO DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI AÇILAN DAVA ( Başvurusunun Reddine İlişkin İşlem Davacıya Tebliğ Edilmese de Başvurunun Zımnen Reddedildiğinin Kabulü Gerektiği Tarihten İtibaren 60 Günlük Dava Açma Süresi İçinde ve En Son Mesai Saati Bitimine Kadar Dava Açılması Gerektiği )

657/m.4

2577/m.71115

ÖZET : Yozgat Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçici işçi olarak görev yapan ve 5620 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, daimi işçi ( vasıfsız işçi ) kadrosuna geçirilen davacının, bu işlemin Kanuna aykırı olduğunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli kadroya atanması gerektiğini ileri sürerek yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlemlerin bildirilmesine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XXII. Bölge Müdürlüğünün işlemiyle bu yazının ekinde bulunan aynı Bölge Müdürlüğünün işlemlerinin iptali istemiyle açtığı davanın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7. ve 11. maddelerinde yer alan hükümlerden bahisle; davacının söz konusu kadro değişikliğine karşı yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlemin davacıya tebliğ edilmemiş ise de, bu başvurunun zımnen reddedildiğinin kabulü gerektiği tarihten itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde ve en son mesai saati bitimine kadar dava açılması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra, sona eren dava açma süresini yeniden canlandırmayacak olan başvurusu üzerine açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır.

İstemin Özeti : Yozgat Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüğü bünyesinde geçici işçi olarak görev yapan ve 5620 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, daimi işçi ( vasıfsız işçi ) kadrosuna geçirilen davacının, bu işlemin Kanuna aykırı olduğunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli kadroya atanması gerektiğini ileri sürerek yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin işlemlerin bildirilmesine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XXII. Bölge Müdürlüğünün 15.4.2009 günlü, 370-2537 sayılı işlemiyle bu yazının ekinde bulunan aynı Bölge Müdürlüğünün 22.1.2008 günlü, 1744 sayılı ve 31.1.2008 günlü, 73-1908 sayılı işlemlerinin iptali istemiyle açtığı davanın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 7. ve 11. maddelerinde yer alan hükümlerden bahisle; davacının söz konusu kadro değişikliğine karşı 15.10.2007 tarihli dilekçesiyle yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 22.1.2008 günlü, 1744 sayılı işlemin davacıya tebliğ edilmemiş ise de, bu başvurunun zımnen reddedildiğinin kabulü gerektiği 14.12.2007 tarihinden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde ve en son 12.2.2008 günü mesai saati bitimine kadar dava açılması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra, sona eren dava açma süresini yeniden canlandırmayacak olan 14.4.2009 tarihli başvurusu üzerine açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, 2577 sayılı Kanun`un 15/1 -b maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle reddi yolunda, Yozgat İdare Mahkemesi`nce verilen 26.6.2009 günlü, E:2009/243, K:2009/480 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Davalı İdarelerin Cevaplarının Özeti: Davacının temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi: Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi`nce işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Yozgat İdare Mahkemesi`nce verilen 26.6.2009 günlü, E:2009/243, K.2009/480 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından,

SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 25.01.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube