Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)TAŞIMA SİGORTASI ( Sigortalı Emtianın Uğradığı Hasar Bedelinin Rücuen Tahsili - Hükmedilecek Tazminat Miktarı Hesaplanırken Ekspertiz Raporunda Yer Alan Zarar Kalemlerinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/11075

K. 2011/10704

T. 22.9.2011

• TAŞIMA SİGORTASI ( Sigortalı Emtianın Uğradığı Hasar Bedelinin Rücuen Tahsili - Hükmedilecek Tazminat Miktarı Hesaplanırken Ekspertiz Raporunda Yer Alan Zarar Kalemlerinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Suretiyle Belirlenmesi Gerektiği )

• SİGORTALI EMTİANIN UĞRADIĞI HASAR BEDELİNİN RÜCUEN TAHSİLİ ( Taşıma Sigortası - Hükmedilecek Tazminat Miktarı Hesaplanırken Ekspertiz Raporunda Yer Alan Zarar Kalemlerinin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi Suretiyle Hangi Kalemlerin Bu Madde Kapsamında Tazminin İstenilebileceğinin Belirlenmesi Gerektiği )

• TEMERRÜT TARİHİ ( Davalı Sigortacının Hangi Tarihte Temerrüte Düşürüldüğü Belirlenerek Tespit Edilmesi Gerekirken Faiz Başlangıcına Halefiyet Tarihinin Esas Alınmasının Doğru Görülmediği - Taşıma Rizikolarına Karşı Sigortalı Emtianın Uğradığı Hasar Bedelinin Rücuen Tahsili )

CMR/m.27/1

ÖZET : Dava, taşıma rizikolarına karşı sigortalı emtianın uğradığı hasar bedelinin rücuen tahsili istemine ilişkindir. Somut olayda da taşınan emtianın kısmi hasara uğraması söz konusu olduğundan, mahkemece hükmedilecek tazminat miktarı hesaplanırken CMR Konvansiyonunun 25. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak ekspertiz raporunda yer alan zarar kalemlerinin ayrı, ayrı değerlendirilmesi suretiyle hangi kalemlerin bu madde kapsamında tazminin istenilebileceğinin belirlenmesi gerekir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığa uygulanması gereken CMR`nin 27/1. maddesinde davalı taşıyıcının ödemekle yükümlü olduğu tazminat için ödeyeceği temerrüt faizinin başlangıç tarihinin ödeme isteğinin yazılı olarak, taşımacıya gönderildiği tarihten, böyle bir istekte bulunulmamış ise, temerrüdün dava açıldığı tarihten itibaren başlayacağının belirtilmesi karşısında, davalı taşıyanın temerrüt tarihinin anılan hüküm uyarınca, davalı sigortacının ise hangi tarihte temerrüte düşürüldüğü belirlenerek tespit edilmesi gerekirken, faiz başlangıcına halefiyet tarihinin esas alınması doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi`nce verilen 26.5.2009 tarih ve 2007/350-2009/325 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 13.9.2011 gününde davacı avukatı davalılardan M... Uls.Taş.İnş. ve Tic. Ltd. Şti. vekili geldiler, davetiye tebliğine rağmen diğer davalı Ergo İsviçre Sigorta A.Ş. vekili duruşmaya gelmediğinden, temyiz dilekçesinin süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği düşünüldü :

KARAR : Davacı vekili P... Cam San. Tic. A.Ş. `ne ait baskı makinası ve yedek parçaların İtalya`dan Türkiye-Mersin`e nakliyesi sırasında rizikolara karşı nakliyat sigortasının müvekkili şirket tarafından temin edildiğini, emtiaların davalılardan M... Uluslararası Tas. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendisinin maliki olduğu araçla taşındığını, davalı sigorta tarafından da taşıyıcı sorumluluk sigortasının temin edildiğini, nakliye sırasında kaza sonucu emtiaların hasar gördüğünü ve sigortalıya 92.657,00 TL ödendiğini, her iki davalının da sorumlu olduğunu açıklayarak fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile 92.657,00 TL` nin ödeme tarihi 17.11.2006 dan itibaren faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Ergo İsviçre Sig. A.Ş. vekili, aktif husumet bulunmadığını, ayrıca davaya konu olaya dair müvekkil şirketin nezdindeki CMR Sigorta poliçesinden kaynaklanan bir sorumluluğun bulunmadığını, emtianın taşındığı araç sürücüsünün kusurlu olması halinde şirket sorumluluğunun ancak bu kusur oranıyla sınırlı bulunduğunu, tazminat tayininde CMR hükümlerinin tatbiki gerektiğini ve hasarlı emtianın tamir için İtalya`ya gönderilmesini içeren giderlerin CMR poliçesi teminatında olmadığını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı M... Uluslararası Tas. İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. cevap dilekçesiyle davanın yerinde olmadığını, davacı tarafın alacakla ilgili bir tespit yaptırmadığını, soyut ve varsayıma dayanılarak açılan davanın yerinde olmadığını vurgulamak suretiyle davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporlarına göre, dava dışı P... Cam. San. Tic. A.Ş. Ye ait baskı makinesi ve yedek parçalarının İtalya`dan Türkiye-Mersin` e nakliyesi sırasında nakliyat rizikolarına karşı teminat altına alındığı, emtiaların kaza sonucu zarar gördüğü bunun üzerine davacı tarafından sigortalıya 92.657,00 TL ödendiği, kazada davalı taşıyıcının %75 oranında kusurlu bulunduğu ve sigortalı emtia da hasar meydana geldiği, CMR Konvansiyonunun 3. maddesi gereğince davacının talep ettiği zararın tamamını karşılamak mecburiyetinde olduğu, meydana gelen zararın taşıyıcının sınırlı sorumluluk miktarının altında kaldığı gerekçeleriyle davanın kabulüyle 92.657,00 TL`nin halefiyet tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Karar davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.

1- )Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalılar vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- )Ancak dava, taşıma rizikolarına karşı sigortalı emtianın uğradığı hasar bedelinin rücuen tahsili istemine ilişkindir. Hem zarar miktarı hem de sorumluluk sınırı açısından CMR Konvansiyonunun 25. maddesi hükmü uygulanmalıdır. Anılan madde hükmü uyarınca zarar ve ziyan vukuunda taşıyıcı, malların 23. madde 1, 2 ve 4. paragraf gereğince tespit edilen değerine göre hesaplanmış kıymetten düşme karşılığı olan bedeli öder. Ancak tazminat, mallar kısmi hasara uğramış ise, eksilen kısım için ödenmesi gereken miktarı geçemez. Somut olayda da taşınan emtianın kısmi hasara uğraması söz konusu olduğundan, mahkemece hükmedilecek tazminat miktarı hesaplanırken CMR Konvansiyonunun 25. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak ekspertiz raporunda yer alan zarar kalemlerinin ayrı, ayrı değerlendirilmesi suretiyle hangi kalemlerin bu madde kapsamında tazminin istenilebileceğinin belirlenmesi gerekirken soyut biçimde yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

3- )Taraflar arasındaki uyuşmazlığa uygulanması gereken CMR`nin 27/1. maddesinde davalı taşıyıcının ödemekle yükümlü olduğu tazminat için ödeyeceği temerrüt faizinin başlangıç tarihinin ödeme isteğinin yazılı olarak, taşımacıya gönderildiği tarihten, böyle bir istekte bulunulmamış ise, temerrüdün dava açıldığı tarihten itibaren başlayacağının belirtilmesi karşısında, davalı taşıyanın temerrüt tarihinin anılan hüküm uyarınca, davalı sigortacının ise hangi tarihte temerrüte düşürüldüğü belirlenerek tespit edilmesi gerekirken, faiz başlangıcına halefiyet tarihinin esas alınması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalılar vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) ve ( 3 ) numaralı bentlerde açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle kararın davalılar yararına BOZULMASINA, takdir edilen 825.00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalılardan M... Uls.Taş.İnş, ve Tic. Ltd. Şti.`ne verilmesine, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz edenlere iadesine, 22.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube