Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(T) TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takibin İptali Talebi/Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - İcra Mahkemesince Re`sen de Gözetileceği/Talebin Kabulü Gereği ) • VADE TARİHİNDE YER ALAN YILIN RAKAM VE YAZIDA FARKLI OLMASI ( Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği ) • KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Takibin İptali Talebi/Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - Takibin İptaline Karar Verileceği ) • İCRA MAHKEMESİNCE RESEN GÖZETİLECEK HUSUS ( Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - İcra Mahkemesince Re`sen de Gözetileceği/Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği ) • İKİ AYRI VADE İÇEREN BONO ( Kambiyo SenediVasfını Kaybedeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği )

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8588

K. 2010/21582

T. 28.9.2010

• TAKİBİN İPTALİ TALEBİ ( Takibin İptali Talebi/Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - İcra Mahkemesince Re`sen de Gözetileceği/Talebin Kabulü Gereği )

• VADE TARİHİNDE YER ALAN YILIN RAKAM VE YAZIDA FARKLI OLMASI ( Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği )

• KAMBİYO SENEDİ NİTELİĞİ ( Takibin İptali Talebi/Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - Takibin İptaline Karar Verileceği )

• İCRA MAHKEMESİNCE RESEN GÖZETİLECEK HUSUS ( Bonoda Vade Tarihinde Yer Alan Yılın Yazı ve Rakamda Farklı Olarak Belirtildiği - İcra Mahkemesince Re`sen de Gözetileceği/Bononun Kambiyo Senedi Vasfını Kaybedeceği )

• İKİ AYRI VADE İÇEREN BONO ( Kambiyo SenediVasfını Kaybedeceği - Takibin İptaline Karar Verileceği )

6762/m.615

2004/m.170

ÖZET : İcra mahkemesi müddetinde yapılan bir itiraz nedeniyle kendisine intikal eden işlerde takibin dayanağı olan kambiyo senedinin bu vasfı taşıyıp taşımadığını kendiliğinden gözeterek takibi iptal edebilir. Takip dayanağı bonoda vade tarihi rakamla "30.09.2008", yazı ile ise "30 Eylül 2009" şeklinde gösterilmiş ve bononun birbirini takip eden iki ayrı vadeyi içerdiği saptanmıştır. Bu durumda, TTK`nun 615/son maddesi gereğince dayanak belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından mahkemece re`sen takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İİK`nun 170/a-2. maddesi gereğince; icra mahkemesi müddetinde yapılan bir itiraz nedeniyle kendisine intikal eden işlerde takibin dayanağı olan kambiyo senedinin bu vasfı taşıyıp taşımadığını kendiliğinden gözeterek takibi iptal edebilir.

Somut olayda, takip dayanağı bonoda vade tarihi rakamla "30.09.2008", yazı ile ise "30 Eylül 2009" şeklinde gösterilmiş ve bononun birbirini takip eden iki ayrı vadeyi içerdiği saptanmıştır. Bu durumda, TTK`nun 615/son maddesi gereğince dayanak belge kambiyo senedi vasfını taşımadığından mahkemece re`sen takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA ), 28.09.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube