Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

                                                 BAŞKA GÖREVE ATAMA

ÖZETİ:

Davacının atanmasını kabul eden ve bunu MSB.lığına bildiren bir kamu kurumu bulunmadığından, davacının kurumlar arası naklen atamasının yapılması mümkün değildir.

Davacı vekili, 19.09.2003 tarihinde Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesi ve 29.09.2003 tarihinde AYİM kaydına geçen dilekçesinde; müvekkili hakkında GATA Gülhane Askeri Hastanesince 22.03.2002 tarih ve 529 sayılı rapor ile “TSK.da sivil memur olarak görevine devam edemez.” raporu verildiğini, itirazı üzerine Diyarbakır Askeri Hastanesinin 15.04.2003 tarihli raporu ile aynı kararın tekrarlandığını, başka kuruma naklen atanması için yaptığı başvuruların hoş görülmeyip ceza bile verildiğini, daktilograf olarak işe alınırken sağlık durumunun işten çıkarılmayı gerektirebileceği hususunda uyarılmadığını, bir asker gibi rapor aldırılıp görev yapamaz kararı verilmesine cevaz veren Yönetmeliğin Anayasaya aykırı olduğunu, hakkında Diyarbakır Devlet Hastanesinin 15.04.2003 tarih ve 5485-54463-1 sayılı raporu ile “sağlam, yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabilir.” kararı verildiğini, keza Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 16.07.2003 gün ve 620 sayılı raporunda “günlük normal efor gerektiren işlerini yapmasında sakınca yoktur.” denildiğini, zor durumda kalan müvekkilinin açığa alınma ve emekliliğe sevk işlemlerinin iptali ile mağduriyeti göz önünde bulundurularak başka bir kuruma naklen atanması için yaptığı başvuruya MSB’lığının 25.07.2003 tarihli yazısı ile olumsuz cevap verildiğini belirterek işbu işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını dava ve talep etmiştir. Davacı vekilinin yürütmenin durdurulması talebi AYİM 3 ncü Dairesinin 23.10.2003 tarih ve 2003/444 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde; 1998 tarihinde daktilograf olarak Diyarbakır Askerlik Dairesi Başkanlığında göreve başlayan davacının 08 Mayıs 2002 tarihinde Splenektomi ameliyatı olduğu, Gülhane Askeri Hastanesinin 22.03.2002 tarih ve 529 sayılı Sağlık kurulu raporu ile “Askeri sivil memur görevine devam edemez.” kararı verildiği, itirazı üzerine Diyarbakır Askeri Hastanesinin 13.05.2002 tarih ve 994 sayılı kurul raporu ile de aynı kararın tekrarlandığı, bu raporun onayından sonra Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca 20.06.2002 tarihinde davacının adi malûllüğüne karar verildiği, davacının adi malûl olarak emekliye sevk dilekçesinin alınmasına ilişkin MSB’lığı talimatına istinaden Diyarbakır As. D. Bşk.lığının 07.08.2002 gün ve As. Da.:4084-733-02 sayılı yazısının tebliği esnasında imzalamayı ve dilekçe vermeyi kabul etmediği, bunun üzerine durumun Silopi As. Şb. Bşk.lığının 09.06.2002 tarihli tutanağı ile tespit edildiği, bilahare davacının emekliliğinin 05.09.2002 tarihinde MSB’nınca onaylandığı, emekliye sevk edilen davacının söz konusu süreçte başka kurumlara naklen atanma yolunda bazı teşebbüslerde bulunduğu, bu amaçla Diyarbakır Devlet Hastanesinden “Sağlam, memur olur.” kararlı 15.04.2003 tarih ve 5485-53463-1 sayılı rapor ile Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 16.07.2003 gün ve 620 sayılı raporları temin ederek idareye başvurduğu, ilk kez 08.11.2002 tarihinde kayda geçen naklen atama isteğinden sonra 20.03.2003 tarihinde yaptığı müracaata MSB’lığınca 31.03.2003 tarihinde olumsuz cevap verildiği, yine 22.05.2003 tarihinde tekrarladığı talebin MSB’lığının 28.05.2003 tarihli yazısıyla reddedildiği, 21.07.2003 tarihli son müracaatına da MSB’lığının 25.07.2003 tarihli yazısıyla olumsuz yönde cevap verildiği, bu işlemi 25.07.2003 tarihinde tebellüğ eden davacının 19.09.2003 tarihinde işbu iptal davasını açtığı görülmektedir.

Davacının, TSK’da görev yapamaz raporunun dayanağını teşkil eden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Anayasaya aykırılığını ileri sürerek emekliye sevk ve naklen başka kuruma atanmama işlemlerinin iptalini istediği anlaşılmıştır. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 85 nci maddesi; “Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil personelin sağlık yeteneği, yapacakları göreve engel olmayacak, rahatsızlığı zamanla artmayacak nitelikte olmalı ve bu nitelikteki adaylardan, HIV enfeksiyonu, kronik Hepatit B ve C enfeksiyonun, sekelli veya sekelsiz iyileşmiş veya aktif Tüberküloz, Sifiliz ve diğer kronikleşme özelliğinde bulaşıcı hastalıkları bulunmamalıdır. Sivil personelin sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonunda alacakları raporlar, girecekleri Kuvvet Komutanlıklarının Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanır. Sivil personelin sağlık yetenekleri askeri hastanelerin sağlık kurullarınca belirlenir. Sivil personelin rapor kararları sivil görev ve mesleğine göre bu yönetmeliğin subay ve astsubay sütununa göre; karşılığı bulunan bir subay yoksa ve personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa personel sınıfına göre; beden ağırlıklı işlerde görev yapacaksa teknisyen sınıfına göre işlem görür ve bu sınıflarda artı(+) işaretli olanlar göreve alınır, eksi (-) işaretli olanlar göreve alınmazlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak bayan memurlarda; boy alt sınırı 150 cm. (150cm. dahil) kilo sınırı ise boy ölçülerinin son iki rakamının 5 kg. (5 kg. dahil) fazlalığı ve 15 kg. (15 kg. dahil) noksanlığı olarak uygulanır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil sakat memurlara, 12.5.1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ancak, bu Yönetmeliğe göre alınacak sakat sivil memurların sakatlık derecelerinin tespiti, 06.02.1998 tarihli ve 98/19746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre belirlenir.” hükmünü, Yönetmeliğin 86 ncı maddesi ise; “Sivil personel hastalanır veya arızalanırsa, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen süreler kadar sıhhi izin süresi kullanırlar.

Sivil personel; hastalık ve arızalarda sıhhi izin süresi sonunda, sabitleşmiş olan hastalık ve arızalarda ise sıhhi izin süresi bitimini beklemeden muayeneye gönderilir. Hastane sağlık kurullarında, bu personele, kesin işlem kararlı rapor düzenlenir. Rapor kararları, personelin görev ve mesleğine göre bu yönetmeliğin sınıflandırma çizelgelerinde karşılığı bulunan sınıfın üst subay sütunu uyarınca; karşılığı bulunan bir sınıfı yoksa, personel fikir ağırlıklı işlerde görev yapacaksa, personel sınıfının üst subay sütununa göre işlem görür ve artı(+) işaretli olanlar görevlerine devam eder, eksi(-) işaretli olanlar emekliye sevk edilir. 85 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarına göre sakat olarak göreve alınan personele, sonradan başka bir hastalığa yakalandıklarında, bu madde hükümleri uygulanır.” hükmünü öngörmektedir.

Öncelikle, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin TSK’nda çalışan sivil memurlar hakkındaki hükümlerinin (m.85-86), Anayasaya, daha uygun bir ifadeyle hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddiasının açıklığa kavuşturulması lazımdır. Söz konusu düzenleme TSK’lerinin özellikleri ve görevlerinden dolayı çalıştırılacak sivil memurların, diğer devlet memurlarından farklı sağlık yeteneklerine sahip olması zaruretinin sonucu olarak, 211 sayılı İç Hizmet Kanununun 115-117 nci maddelerine istinaden düzenlenmiştir. Zira, TSK’leri kadrolarında görev alan 657 sayılı DMK’na tabi memurların, TSK’lerinin bir personeli olarak belirli sağlık standartlarını e yeteneklerini haiz olması askeri hizmetin doğası ve askeri düzenin yapısı gereğidir. Bu sebeple Yönetmelikteki hükmün hukuka aykırı olduğunu kabul etmek mümkün olmamıştır.

Davacının sağlık raporundan dolayı adi malûl olarak emekliye sevk işlemi değerlendirildiğinde; itiraz üzerine kesinleşen “TSK‘da sivil memur olarak göreve devam edemez.” kararlı rapordan dolayı adi malûl olarak emekliye sevk işleminin 05.09.2002 tarihinde MSB’lığı tarafından onaylandığı, buna ilişkin Diyarbakır As. D. Bşk.lığının 23 Eylül 2002 tarihli emrini tebliğden kaçınan davacının emekliye sevk edildiği, davacının MSB’lığı Personel Daire Başkanlığına göreve devam ettirilmesi veya naklen atandırılması talebiyle gönderdiği 04.11.2002 tarihli dilekçesine göre davacının adi malûl olarak emekliye sevk işleminden haberdar olduğu, müteakip başvuruların da aynı yönde bulunduğu görülmekle, bu tarihten itibaren 60 günlük süre geçirildikten sonra 19.09.2003 tarihinde açılan davada, emekliye sevk işleminin iptaline ilişkin talep yönünden süre aşımının söz konusu olduğu ve talebin 1602 sayılı AYİM Kanunun 40 ncı maddesi gereğince reddinin gerektiği değerlendirilmiştir. Davacının naklen başka kuruma atanması talebine gelince; davacı sağlık raporu üzerine gerek emekliye sevkten önce, gerekse sevkten sonra, “Devlet memuru olur.” raporları temin ederek başka kurumlara nakil için girişimlerde bulunmuş ise de, MSB’lığına memuru kabul edeceğini bildiren bir devlet kurumu olmadığından naklen atanması mümkün görülmemiştir.

Davacının müracaat ettiği kurumlardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 27.12.2002 tarihli yazısı ile istekte bulunulmuş ve MSB’lığının 21.01.2003 gün ve PER.:4300-153-03 sayılı yazısı ile muvafakat verilmiş ise de, daha sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21 Ocak 2003 gün ve PER:0.21-02188-497 sayılı yazısı ile davacının bakanlık kadrolarına atanmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir. Bu husus MSB’lığının 31.03.2003 tarihli yazısı ile davacıya tebliğ edilmiştir. Bundan sonra aynı Bakanlık, Devlet Personel Başkanlığı ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile davacının memur olarak atanıp atanamayacağı hususunda bazı yazışmalar yapmış ise de, gerek davacı tarafından, gerekse başka bir devlet kurumu tarafından davacının naklen atanmasını isteyen herhangi bir belge sunulamamıştır.

Sonuç olarak davacının atanmasını kabul eden ve bunu MSB’lığına bildiren bir kurum bulunmadığına göre, münhal bir kadro olmadığından davacının MSB’lığınca naklen atanabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla davacının bu gelişmeleri takiben 22.05.2003 tarihli başvurusuna 28.05.2003’de, 21.07.2003 tarihli başvurusuna ise 25.07.2003’de Milli Savunma Bakanlığınca olumsuz cevap verilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle;

1.Davacının sağlık raporu sebebiyle adi malûl olarak emekliye sevk işleminin iptaline ilişkin talebinin süre yönünden REDDİNE

2.Davacının naklen başka bir kuruma atanmama işleminin iptaline ilişkin talebinin REDDİNE

Dergi No:20
Karar Dairesi:AYİM.3.D.
Karar Tarihi:11.03.2004
Karar No: E.2003/444
Karar No: K.2004/303

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube