Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Atatürk` ün Büstüne Tekme Atmak Suçuna İlişkin Yargıtay 15. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/10195

K. 2012/45018

T. 6.12.2012

• ATATÜRK BÜSTÜNE TEKME ATMAK ( Eylemin Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında Kaldığının Dikkate Alınacağı )

• KAMU MALINA ZARAR VERMEK ( Sanığın Polis Karakolunda Bulunan Atatürk Büstüne Tekme Attığı - Eylemin Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )

• MALA ZARAR VERME ( Sanığın Polis Karakolunda Bulunan Atatürk Büstüne Tekme Attığı - Eylemin Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamında Kaldığının Gözetileceği )

5237/m.151

5816/m.1

ÖZET : Kamu malına zarar verme suçunda; sanığın olay gecesi götürüldüğü polis karakolunda bulunan Atatürk büstüne tekme atarak çökmesine neden olmak şeklindeki eyleminin Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında kaldığının gözetilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak için direnme ve Kamu Görevlisine Hakaret suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;

Ceza Genel Kurulunun 02.03.2010 gün ve 2009/9-259, 2010/47 sayılı kararında açıklandığı üzere, görevi yaptırmamak için direnme suçunun birden fazla kişiye karşı tek fiille işlenmiş olması karşısında, bu suçtan kurulan hükümde 5237 sayılı yasanın 43/2 madde ve fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre,sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

2-Kamu malına zarar verme suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;

Mala zarar verme suçu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz malın kısmen veya tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi, bozulması kullanılamaz hâle getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur. Bu bakımdan, söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur. Yıkma, yalnızca taşınmazlar için söz konusudur. Taşınmazın önceki kullanış biçimine uygun olarak bir daha kullanılamaz duruma getirilmesini ifade eder. Yok etme, suça konu şeyin maddî varlığını ortadan kaldırmaktır. Bozma, suça konu şeyin, amacına uygun olarak kullanılması olanağını ortadan kaldırmaktır. Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilân yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Somut olayda; sanığın olay gecesi götürüldüğü polis karakolunda bulunan Atatürk büstüne tekme atarak çökmesine neden olmak şeklindeki eyleminin 5816 sayılı yasanın 1/2 maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube