Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
NOTER HUZURUNDA SATIŞI YAPILMAYAN ARAÇLARIN İADE YÜKÜMÜ VARDIR.

 

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/13408

K. 2011/6161

T. 5.5.2011

• HARİCİ ARAÇ SATIŞI ( Tescil Edilmiş Araçların Her Çeşit Satış ve Devrinin Noterce Yapılması Gerektiği Noterce Yapılmayan Araç Satışının Geçerli Olmadığı - Satış Gerçekleşmediğinden Herkes Aldığını İade ile Yükmlü Olduğu )

• ALDIĞINI İADE YÜKÜMÜ ( Noterden Yapılmayan Araç Satışının Geçerli Olmadığı - Noterden Yapılmadığından Resmen Gerçekleşmeyen Araç Satışı Karşısında Tarafların Aldığını İade ile Yükümlü Olduğu )

• NOTERDEN YAPILMAYAN ARAÇ SATIŞI ( Harici Satışın Geçerli Olmadığı - Herkesin Aldığını İade ile Yükülü Olduğu )

2918/m. 20

ÖZET : Dava harici araç satış nedeni ile verilen bono ile borçlu olunmadığının tespiti ve satış nedeni ile verilen motosikletin de aynen iadesi istemine ilişkindir. Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri noterlerce yapılır. Noterden yapılmayan satış geçersizdir.Aracın resmi satışı gerçekleşmemişse herkes aldığını iade ile yükümlüdür.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükümün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacının keşideci, davalının lehdarı bulunduğu 5.4.2009 tanzim, 20.6.2009 vadeli nakden düzenlenen 1.400.00 TL lik bonoya istinaden lehdar davalı, davacı keşideci hakkında icra takibi yapmıştır.

Davacı dava dilekçesinde; davalının kendisine araç satmak istediğini karşılığında 1.400.00 TL lik bono ile motosikleti davalıya verdiğini, davalının aracın devrini vermediğini, aracın arızalı çıktığını, aracın davalıya verilmesine rağmen davalının bonoyu ve motosikleti iade etmediğini, bono ile takip yaptığını belirterek borçlu olmadığının tesbitini motosikletin aynen iadesini talep ve dava etmiştir.

Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonucu davacının iddiasını kanıtlayacak delil sunamadığını bu sebeple kanıtlanamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava harici araç satış nedeni ile verilen bono ile borçlu olunmadığının tespiti ve satış nedeni ile verilen motosikletin de aynen iadesi istemine ilişkindir. 2918 Sayılı Kanunun 20/d maddesine göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri noterlerce yapılır Noterden yapılmayan satış geçersizdir.

Aracın resmi satışı gerçekleşmemişse herkes aldığını iade ile yükümlüdür. Mahkemece davacının bu yöndeki delilleri toplanarak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükümün davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 5.5.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube