Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Ölen Ağabeyinin Kimliğini Kullanmak Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2008/6677

K. 2011/22179

T. 24.11.2011

• ÖLEN AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ KULLANMAK ( İmza ve Kimliği Kullanarak Bono Düzenleyip Katılana Vermek/İcra Takibi Üzerine Teminatın Ödenmesine Muvafakat Ettiği - Belgelerin Kanunen Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Belgelerden Olmadığı/Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Oluştuğu )

• RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK ( Sanığın Ölen Ağabeyinin Kimlik ve İmzasını Kullanarak Katılana Bono Verdiği/Yapılan Takibin Kesinleşmesini Sağladığı - Yapılan İcra Takibi Üzerine Teminatın Ödenmesine Muvafakat Ettiği/Suçun Oluşacağı )

• KANUNEN SAHTELİĞİ SABİT OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ BELGELER ( Sanığın Ölen Ağabeyinin Kimlik ve İmzasını Kullanarak Katılana Bono Verdiği/Takibin Kesinleşmesini Sağladığı - Teminatın Ödenmesine Muvafakat Ettiği/Belge ve Tutanakların Söz Konusu Belgelerden Olmadığı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Kurulan İlk Hükmün Salt Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Sebebiyle İlk Hükümde Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmamasının Kazanılmış Hak Oluşturduğu )

• KAZANILMIŞ HAK ( Kurulan İlk Hükmün Salt Sanık Lehine Temyiz Edilmiş Olması Sebebiyle İlk Hükümde Katılan Lehine Vekalet Ücretine Hükmolunmamasının Kazanılmış Hak Oluşturduğu )

765/m.342

5237/m.204

ÖZET : Sanığın ölen ağabeyinin kimlik bilgilerini kullanarak ve imzasını taklit ederek bonoyu düzenleyip katılana verdiği, borcun ödenmemesi sebebiyle icra takibine başlanılması üzerine sürücü belgesiyle İcra Müdürlüğüne müracaat ederek ödeme emrini tebellüğ edip takibin kesinleşmesini sağladığı ve icra memuruna borca, takibe, taşınmazına haciz şerhi konulmasına itirazı olmadığına, teminatın iadesine muvafakat ettiğine ve borcu ödeyeceğine dair beyanda bulunduğu somut olayda, suça konu belge ve tutanakların kanunen sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olmadığı cihetle, eylemin resmi belgede sahtecilik suçuna uyar nitelikte bulunduğu gözetilmelidir.

Sanık hakkında kurulan ilk hükmün salt sanık lehine temyiz edilmiş olması sebebiyle ilk hükümde katılan lehine vekalet ücretine hükmolunmamasının kazanılmış hak oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : 1- )Sanığın, 05.06.1996 tarihinde ölen ağabeyi, A. A.`ın kimlik bilgilerini kullanarak ve imzasını taklit ederek 01.03.2003 keşide tarihli bonoyu düzenleyip katılana verdiği, borcun ödenmemesi sebebiyle icra takibine başlanılması üzerine 25.3.2003 tarihinde A. A. sürücü belgesiyle İcra Müdürlüğüne müracaat ederek ödeme emrini tebellüğ edip takibin kesinleşmesini sağladığı ve icra memuruna borca, takibe, A. A.`ın taşınmazına haciz şerhi konulmasına itirazı olmadığına, teminatın iadesine muvafakat ettiğine ve borcu ödeyeceğine dair beyanda bulunduğu somut olayda, suça konu belge ve tutanakların kanunen sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belgelerden olmadığı cihetle, eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 Sayılı T.C.K.nun 342/1, 80 ve sonradan yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nun 204/1, 43, 53 üncü maddelerine uyar nitelikte bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kabule göre de:

2- )5237 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ( c ) bendinde yer alan hak yoksunluğunun, aynı maddenin 3 üncü fıkrasına göre koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

3- )Sanık hakkında kurulan 28.12.2004 gün ve 121/490 Sayılı ilk hükmün salt sanık lehine temyiz edilmiş olması sebebiyle ilk hükümde katılan lehine vekalet ücretine hükmolunmamasının kazanılmış hak oluşturduğu gözetilmeden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımın iade işleminden sonra kurulan yeni hükümde 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 326/ son maddesine aykırı davranılarak vekalet ücretine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1 inci maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 321 inci maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 24.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube