Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

E. 2007/2168

K. 2012/794

T. 18.5.2012

• TEDAŞ`IN HAKİM DURUMUNU KÖTÜYE KULLANMASINA YÖNELİK ŞİKAYET ( Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Ekonomik Nedenlerden ve Teknik Alt Yapının Yetersizliğinden Kaynaklandığı/Şikayetin Reddedileceği )

• HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI ( TEDAŞ`ın Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Ekonomik Nedenlerden ve Teknik Alt Yapının Yetersizliğinden Kaynaklandığı/Şikayetin Reddi Gereği )

• ELEKTRİK PİYASASINDA MALİ UZLAŞTIRMA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ ( Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Şikayet - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Hukuki Nedenlerden Kaynaklanmadığı/Şikayetin Reddi Gereği )

• MALİ UZLAŞTIRMA ( TEDAŞ`ın Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırmaya İlişkin Tebliğ İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Şikayet - Kamu Şirketlerinin Mali Uzlaştırmaya Katılmamasının Hukuki Nedenlerden Kaynaklanmadığı/Şikayetin Reddine Karar Verileceği )

2577/m.17

4054/m.6

ÖZET : Dava; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.`nin ( TEDAŞ ) hakim durumun kötüye kullanılmasından bahisle yapılan şikayetin reddine ilişkin Rekabet Kurulu`nun kararının iptali istemiyle açılmıştır. Şikayet konusu hususların EPDK`nın yayımlamış olduğu "Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 6/1-d maddesine dayandığı, ilgili Tebliğ`in 6. maddesinin iptaline yönelik olarak Danıştay`da dava açıldığının, dolayısı ile şikayetin EPDK`nın düzenlemelerine yönelik olduğunun görüldüğü; esasen kamu şirketlerinin mali uzlaştırmaya katılmamasının yalnızca hukuki düzenlemelerden değil, aynı zamanda ekonomik nedenlerden ve teknik alt yapının yetersizliğinden kaynaklanmakta olduğunun Rekabet Kurulu kararıyla tespit edilmesi karşısında, şikayetin reddi yolunda alınan dava konusu Rekabet Kurulu kararında 4054 sayılı Yasa`ya aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar hukuka uygundur.

İstemin Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 22.5.2007 günlü, E.2005/7207, K.2007/3373 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacılar tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire Kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay SavcısıDüşüncesi: Danıştay dava dairelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen kararın onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 17/2. maddesi uyarınca davacıların duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş.`nin ( TEDAŞ ) 4054 sayılı Kanun`un 6. maddesini ihlal ettiğinden bahisle yapılan şikayetin reddine ilişkin Rekabet Kurulu`nun 09.12.2004 günlü, 04-78/1114-281 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onüçüncü Dairesi 22.05.2007 günlü, E.2005/7207, K.2007/3373 sayılı kararıyla; TEDAŞ`ın, ilgili mevzuat uyarınca serbest tüketicilerle yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde mali uzlaştırma ve dengeleme sistemine katılmadığı, söz konusu sisteme katılmaması nedeni ile mali uzlaştırma ve dengelemeye tabi özel sektör şirketlerinin katlanmakta olduğu iletim ve dağıtım sistemi teknik kayıplarından kaçındığı ve bu nedenle yaptığı perakende satışlarda yapay bir şekilde daha ucuz bir fiyatla elektrik enerjisi sattığı, hakim durumdaki TEDAŞ`ın bu şekilde piyasadaki özel sektör şirketlerini zor durumda bırakarak pazara girişlerini engellediği, böylelikle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun`un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları ile yapılan şikayeti değerlendiren Rekabet Kurulu tarafından, şikayet konusu hususun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun ( EPDK ) yayımlamış olduğu "Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in 6/1-d maddesine dayandığı, söz konusu maddede "Serbest tüketicilerle yaptıkları ikili anlaşmalar ile ithalat kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilerin mali uzlaştırmaya tabi katılımcılar arasında sayılmakta olduğu, TEDAŞ tarafından gönderilen ve 18.11.2004 günlü, 6310 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden yazıda, TEDAŞ’ın ikili anlaşmalarla enerji temin ettiği serbest tüketici statüsünde ayrı bir müşteri grubunun bulunmadığının, bütün müşterilere TEDAŞ tarafından düzenlemeye tabi tarifeden enerji satışı yapıldığının belirtildiği, TEDAŞ’ın bu beyanının, EPDK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de teyit edildiği, şikayet dilekçesinde, "EÜAŞ, TETAŞ ve TEDAŞ’ın mali uzlaştırmada katılımcılar dışında tutulmasının, Anayasa`nın 10. ve 48. maddeleri ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu`nda öngörülen eşitler arasında ayrım gözetmeme ilkelerine aykırı" olduğundan hareketle, ilgili Tebliğ`in 6. maddesinin iptaline yönelik olarak Danıştay Onuncu Dairesi`nde E:2004/1676 esasına kayıtlı bir dava açıldığının belirtildiği, bu nedenle gerçekte şikayetin EPDK`nın düzenlemelerine yönelik olduğunun görüldüğü; esasen kamu şirketlerinin mali uzlaştırmaya katılmamasının yalnızca hukuki düzenlemelerden değil, aynı zamanda ekonomik nedenlerden ve teknik altyapının yetersizliğinden de kaynaklanmakta olduğu, TEDAŞ’ın mali uzlaştırmaya tabi olabilmesi için, asgari şartlarda, serbest tüketicilere satış fiyatlarını serbestçe belirleyebileceği ikili anlaşmalar yapması, bu amaçla serbest tüketiciler ile diğer tüketicilere ilişkin satış hesaplarını ayrıştırması, ölçüm noktalarındaki sayaçlarını üç zamanlı sayaçlar ile değiştirerek teknik alt yapısını hazırlaması, alımlarını mevzuatın getirdiği yükümlülükler nedeniyle yalnızca TETAŞ`tan değil, diğer tedarikçilerden de karşılayabilme serbestisine sahip olması gerektiği, EPDK ve TEDAŞ yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, hesapların ayrıştırılması ve teknik altyapının hazırlanması konusunda çalışmaların başlatıldığı, ancak söz konusu çalışmaların belirli bir dönem sonunda sonuç verebileceğinin ifade edildiği; nitekim, bu çalışmalar kapsamında, halihazırda mali uzlaştırma kapsamında uygulanan fiyatlama sisteminin 03.11.2004 tarihinde yayımlanan Yönetmelik ile değiştirildiği ve piyasada oluşacak sistem marjinal fiyatları üzerinden bir uzlaştırmanın öngörüldüğü; ancak yine bu Yönetmelikte yer alan geçici 7. madde uyarınca bir hazırlık dönemi öngörüldüğünden, mali uzlaştırmanın mevcut Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmesine devam edileceği yönündeki tespit ve değerlendirmelerle dava konusu kararla şikayetin reddine karar verildiğinin anlaşıldığı; dosyadaki bilgi ve belgelerin, Kurul`un 09.12.2004 tarih ve 04-78/1114-281 sayılı kararıyla birlikte değerlendirilmesi sonucu, şikayet konusu hususların EPDK`nın yayımlamış olduğu Tebliğ`in 6/1-d maddesine dayandığının, ilgili Tebliğ`in 6. maddesinin iptaline yönelik olarak Danıştay`da dava açıldığının, dolayısı ile şikayetin EPDK`nın düzenlemelerine yönelik olduğunun görüldüğü; esasen kamu şirketlerinin mali uzlaştırmaya katılmamasının yalnızca hukuki düzenlemelerden değil, aynı zamanda ekonomik nedenlerden ve teknik alt yapının yetersizliğinden kaynaklanmakta olduğunun Rekabet Kurulu kararıyla tespit edilmesi karşısında, şikayetin reddi yolunda alınan dava konusu Rekabet Kurulu kararında 4054 sayılı Yasa`ya aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Davacılar, anılan kararı usul ve hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacıların temyiz isteminin reddine, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 22.5.2007 günlü, E:2005/7207, K:2007/3373 sayılı kararın ONANMASINA, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmediğinden 21,40.-TL harcın istemi halinde davacılara iadesine, 18.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube