Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ALACAK DAVASI ( Davacı Kadın Ev Hanımı Olup Evliliğin Devamı Süresince Çalışmadığı ve Bir Gelirinin Olmadığı - Davacı Kadın Davalı Adına Kayıtlı İken Devredilen Dava Konusu Kooperatif Hissesinin ve Aracın Alımına Katkısını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/6174

K. 2008/7369

T. 26.5.2008

• ALACAK DAVASI ( Davacı Kadın Ev Hanımı Olup Evliliğin Devamı Süresince Çalışmadığı ve Bir Gelirinin Olmadığı - Davacı Kadın Davalı Adına Kayıtlı İken Devredilen Dava Konusu Kooperatif Hissesinin ve Aracın Alımına Katkısını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )

• KOOPERATİF HİSSESİ ( Alacak Davası - Davacı Kadın Davalı Adına Kayıtlı İken Devredilen Dava Konusu Kooperatif Hissesinin ve Aracın Alımına Katkısını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )

• KATKI PAYI ( Alacak Davası - Davacı Kadın Ev Hanımı Olup Evliliğin Devamı Süresince Çalışmadığı ve Bir Gelirinin Olmadığı/Davacı Kadın Davalı Adına Kayıtlı İken Devredilen Dava Konusu Kooperatif Hissesinin ve Aracın Alımına Katkısını İspat Edemediğinden Reddi Gereği )

4721/m.227

ÖZET : Davacı kadın ev hanımı olup evliliğin devamı süresince çalışmadığı ve bir gelirinin olmadığı sabittir. Davacı kadın, davalı adına kayıtlı iken devredilen dava konusu kooperatif hissesinin ve aracın alımına katkısını ispat edememiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kadının temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Tarafların 15.8.1992 tarihinde evlendikleri, 26.7.2001 tarihinde açılan boşanma davası sonucu boşanmalarına karar verildiği, kararın 24.12.2003 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava konusu 114 nolu kooperatif üyelik hissesi taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde, üçüncü kişiden davalı koca tarafından 9.11.1998 tarihinde devir alınmış, 29.11.2002 tarihinde de, babası diğer davalı Yusuf S.’a devir edilmiştir. Dava konusu araç ise boşanma davasının açılmasından sonra 24.6.2002 tarihinde davalı koca tarafından satın alınarak kendi adına tescil edilmiştir. Davacı kadın ev hanımı olup evliliğin devamı süresince çalışmadığı ve bir gelirinin olmadığı sabittir. Davacı kadın, davalı adına kayıtlı iken devredilen dava konusu kooperatif hissesinin ve aracın alımına katkısını ispat edememiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen sebeplerle davalı koca yararına BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.05.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube