Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
CİRO SİLSİLESİNİN KOPUK OLMASI TAKİBİN İPTALİ İSTEMİDİR.

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/8578

K. 2005/12726

T. 13.6.2005

• CİRO ZİNCİRİNİN KOPUK OLMASI ( Takibin İptali Yönündeki Karar İİK.nun 170/A-Son Maddesi Hükmüne Göre Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu )

• TAKİBİN İPTALİ ( Ciro Zinciri Kopuk Olması Nedeniyle Takibin İptali Yönündeki Karar İİK.nun 170/A-Son Maddesi Hükmüne Göre Sonucu İtibariyle Doğru Olduğu )

2004/m.170/a-son

ÖZET : Somut olayda, dayanak senedin lehtarı Mustafa Dursun olup, ilk ciro adı geçene ait değildir. senedi ilk defa ciro eden Metin Uçar`a lehtar tarafından yapılmış bir ciro olmadığı için, Metin Uçar`ın cirosu ile senedi eline geçiren Ahmet Bilici`nin yetkili hamil olmadığı sonucuna varılmalıdır. Ciro zinciri kopuktur. O halde, mahkemece takibin iptali yönündeki karar İİK.nun 170/a-son maddesi hükmüne göre sonucu itibariyle doğru olup onanmalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı Ahmet Bilici vekili tarafından borçlu Metin Uçar hakkında 6 milyar TL asıl alacağın tahsili için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve örnek 163 numaralı ödeme emrinin adı geçene 17.12.2004 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Borçlu vekilince yasal süresi içerisinde takibe itiraz edildiği, dayanak senet nedeniyle keşidecinin protesto edilmediği belirtilerek takibin iptaline karar verilmesinin talep edildiği görülmektedir. İcra Mahkemesince şikayet nedeni kabul edilerek takibin iptaline karar verildiği tespit edilmiştir.

Hükmü temyiz eden alacaklı vekilinin protesto belgelerinin senet aslı ile birlikte icra müdürlüğüne sunulduğunu ve protesto işleminin Trabzon 3. Noterliği`nin 31043 yevmiye numarası ile yerine getirildiğini belirterek kararın bozulmasını istediği anlaşılmıştır.

İİK.nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, süresinde yapılan şikayetlerde ( takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfını taşıyıp taşımadığını )veya ( alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkının bulunup bulunmadığını )re`sen nazara alarak takibi iptal edebilir.

Somut olayda, dayanak senedin lehtarı Mustafa Dursun olup, ilk ciro adı geçene ait değildir. senedi ilk defa ciro eden Metin Uçar`a lehtar tarafından yapılmış bir ciro olmadığı için, Metin Uçar`ın cirosu ile senedi eline geçiren Ahmet Bilici`nin yetkili hamil olmadığı sonucuna varılmalıdır. Ciro zinciri kopuktur. O halde, mahkemece takibin iptali yönündeki karar İİK.nun 170/a-son maddesi hükmüne göre sonucu itibariyle doğru olup onanmalıdır.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), 11.20 YTL onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 13.06.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube