Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18585

K. 2013/273

T. 16.01.2013

* TAHLİYENİN İTİRAZIN KALDIRILMASINDAN AYRI TALEP EDİLMESİ (İtirazın Kaldırılması Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Tahliye Davası Açılmadığından Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği)

* KİRALANIN TAHLİYESİNİN İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASINDAN SONRA TALEP EDİLMESİ (İtirazın Kaldırılması Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Tahliye Davası Açılmadığından Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verileceği)

* İTİRAZIN KALDIRILMASINDAN SONRA AÇILAN KİRALANIN TAHLİYESİ DAVASI (İtirazın Kaldırılması Davasının Açıldığı Tarihten İtibaren 6 Ay İçinde Tahliye Davası Açılmadığından Davanın Süre Aşımı Sebebiyle Reddine Karar Verilmesi Gerekirken Tahliyeye Karar Verilemeyeceği) 2004/m.68, 269/a, 269/b, 269/d

ÖZET : Davacı alacaklı tarafından açılan davada itirazın kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Bu davanın açıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde tahliye davası açılmadığından davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken, kiralananın tahliyesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili ve tahliye amacıyla başlatılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle öncelikle İcra Hukuk Mahkemesinden itirazın kaldırılması talebinde bulunulmuş, mahkeme tarafından verilen itirazın kaldırılması kararının kesinleşmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini istemiştir. Mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmiş, karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir.

2004 sayılı İİK 269/a maddesinde getirilen düzenlemeyle; davacı alacaklı tarafından başlatılan icra takibine borçlu itiraz etmez ve ihtar müddeti içinde kira borcunu ödemez ise , ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde temerrüt nedeniyle tahliye davası açılması gerekir. Davalı tarafından takibe itiraz edildiğinden her ne kadar açılan itirazın kaldırılması davasında itirazın kaldırılmasına karar verilerek takip kesinleşmişse de davada İİK 269/a maddesinin koşulları bulunmamaktadır. Davacı, takibe itiraz edilmesi nedeniyle İİK 269/b maddesi gereğince merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini istiyebilir. Tahliyenin itirazın kaldırılmasından ayrı olarak talep edilmesi durumunda İİİK 269/d yollamasıyla İİK 68/1 maddesi gereğince itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde isteyebilir.

Davacı alacaklının 06.07.2010 tarihinde başlattığı icra takibi üzerine ödeme emri davalı borçluya 09.07.2010 tarihinde tebliğ edilmiş,davalı borçlunun 12/07/2010 tarihli itirazı üzerine icra takibi durmuştur. Davacı alacaklı tarafından Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesinde 18.08.2010 tarihinde açılan davada itirazın kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Bu davanın açılış tarihi itiraz dilekçesinin tebliği anlamında İİK.nun 68.maddesinde öngörülen 6 aylık sürenin başlangıcını oluşturur. Buna göre daha sonra açılan tahliye davası altı aylık süre geçtikten sonra 15.11.2011 günü açılmıştır. Mahkemece, İ.İ.K. 269/d maddesi yollamasıyla İİK 68/1 maddesi gereğince ilk davanın açıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde açılmadığından davanın süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kiralananın tahliyesine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube