Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

BİNALARIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN BİÇİMDE İNŞA EDİLMESİ

Mesajgönderen kararara.com » 10 Eyl 2012, 22:39

YARGITAY
15. Hukuk Dairesi 2010/5449 E.N , 2011/6965 K.N.

İlgili Kavramlar

BİNALARIN DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN BİÇİMDE İNŞA EDİLİP EDİLMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
İMALATIN AYIPLI OLMASI

Özet
İHALE EDİLİP KESİN KABULÜ YAPILARAK DAVACIYA TESLİM EDİLEN BİNALARIN YAPILAN DELİL TESPİTİNDE VERİLEN RAPOR UYARINCA GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNDEN BAHİSLE BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞ, DAVALI O TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN DEPREM YÖ-NETMELİĞİ`NE UYGUN ŞEKİLDE İNŞAATIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ SAVUNMUŞ, BİLİRKİŞİLERCE İNŞAATIN YAPIMI SIRASINDA ALINMASI GEREKEN KAROT NUMUNELERİNİN DOSYAYA SUNULAMADIĞINDAN BAHİSLE YAPILAN İMALATIN AYIPLI OLDUĞUNUN İSPATLANAMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞ İSE DE, KAROT DENEYİ YAPILMADAN VE GEREKTİĞİNDE İNŞAAT DİĞER TEKNİK VASITALARLA İNCELENMEDEN DOSYA ÜZERİNDEN ALINAN RAPORLA SONUCA VARILMASI İSABETSİZDİR.


İçtihat Metni

Mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, 08.10.1990 tarihinde ihale edilen ve 25.09.1995 tarihinde kesin kabulü yapılarak davacıya teslim edilen binaların 2005 yılında yapılan delil tespitinde verilen rapor uyarınca güçlendirilmesi gerektiğinden bahisle bedelinin tahsili istemiyle açılmış, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı cevabında, sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan 1975 yılı Deprem Yönetmeliği`ne uygun şekilde inşaatın gerçekleştirildiğini savunmuştur. Mahkemece talimat yolu ile Ankara ve İstanbul Mahkemeleri aracılığı ile alınan bilirkişi raporları ile sonuca varılmıştır. Bilirkişilerce inşaatın yapımı sırasında alınması gereken 3.7 ve 28 günlük karot numunelerinin dosyaya sunulamadığından bahisle yapılan imalatın ayıplı olduğunun ispatlanamadığı sonucuna varılmış ise de, karot deneyi yapılmadan ve gerektiğinde inşaat diğer teknik vasıtalarla incelenmeden dosya üzerinden alınan raporla sonuca varılması doğru olmamıştır. Bu nedenle mahkemece mahallinde bilirkişi vasıtası ile keşif yapılarak ve mevcut inşaattan karot numuneleri alınıp ve gerektiğinde inşaatın diğer teknik yöntemlerle incelenmesi yapılarak 1975 yılı Deprem Yönetmeliği`ne uygun biçimde inşa edilip edilmediği araştırılıp inşaatın 1975 yılı Deprem Yönetmeliği`ne ve diğer teknik koşullarına uygun yapıldığının saptanması halinde davanın şimdiki gibi reddine, aksi takdirde davalının kusurlu imalat yaptığının ve güçlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi halinde ise gizli ayıbın ortaya çıktığı tarihteki 2002 yılı mahalli rayiçleriyle saptanacak güçlendirme bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmelidir. Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 28.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube