Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

                                               Sel Sularına Kapılarak ölüm

ÖZETİ:Askeri araçla intikal sırasında şiddetli yağmurun etkisiyle aniden vuku bulan sel sularına kapılarak boğulan erin kardeşlerine, kusursuz sorumluluk esasına göre tazminat verilmesi gerekir.Davacılar vekili 10 Aralık 1993 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde ve 15 Şubat 1994 tarihinde kayda geçen savunmaya karşı cevap dilekçesinde özetle; davacıların kardeşi olan J. Çvş. .............`nın 23 nci J. Sınır Tugay Komutanlığı 2 nci J. Sınır Taburu 3 ncü J. Sınır Bölük K. lığı emrinde vatani görevim yapmakta iken 20.4.1993 tarihinde Bölük Komutanının emir ve komutasında Siyah Kaya 3. J. Sınır B!. K. lığından Sivildeki Tabur Merkezine konvoy halinde intikal ederken Hamam Boğazı mevkiinde Hezil Çayının yağan yağmur nedeniyle aniden yükselmesi sonucu tehlikeye düşen aracı ve arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken sel sulanma kapılarak şehit olduğunu, müteveffanın kardeşleri olan davacıların kardeşlerini kaybetmekten dolayı manen büyük zarar gördüklerini, bu nedenle her kardeş için ayrı ayrı 50.000.000`şer TL. olmak üzere toplam 400.000.000. TL. manevi tazminata hükmed Umesini ve olay tarihinden itibaren faiz uygulanmasını dava ve talep etmiştir.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin tetkikinden, davacıların kardeşi olan J. Çvş. .............`nın askerlik hizmetini yapmakta iken 20.4. 1993 tarihinde .............`dan Bölük Komutanının emri ve komutasında ikmal ve bir takım lojistik sebeplerle Silopi`ye intikal halinde iken Hamam Boğazı mevkiinde Hezil çayını geçerken sağnak yağış sebebiyle suların aniden yükselmesi nedeniyle suyun ortasında stop eden aracı ve araçtaki personeli kurtarma çalışmaları sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır.

Olayın hizmet esnasında meydana geldiği ve olayda müteveffanın hiçbir kusurunun olmadığı hususlarında taraflar arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır.

idarenin hukuki sorumluluğu için bir zararın mevcudiyeti, zarara yol açan eylemin idareye yüklenebilir nitelikte olması ve zararla eylem arasında illiyet bağının bulunması yeterlidir, îlliyet bağının kesilmiş sayılması için de, zararın tümüyle hizmet ve idare tüzel ............. yabancı unsurlardan doğması gerekmektedir.

Olayımızda idareye atfı kabil Mr hizmet kusurunun varlığından söz edilemez isede, bir kamu görevinin ifası sırasında genel külfetler dışında umulmadık nedenlerle meydana gelen zararın eylem ile zararlı sonuç arasında illiyet bağı bulunmak şartıyla ayrıca hizmet kusuru aranmaksızın kusursuz sorumluluk kuram ve ilkeleri gereğince kişi üzerinde bırakılmayıp hizmetin sahibi idarece karşılanmasının gerekeceği, dolayısıyla bir kamu hizmeti olduğundan şüphe bulunmayan askerlik hizmeti sırasında müteveffanın Bölük Komutanının emir ve komutasında yapılmakta olan bir intikal esnasında müteveffanın sel sularının aniden yükselmesi sonucu su içerisinde stop eden aracı ve içerisindeki personeli kurtarma çalışmaları sırasında sel sularına kapılarak vefat etmesi sonucu kardeşleri olan davacıların uğradıkları manevi zararlarının davalı idarece karşılanması gerekeceği sonucuna varılmıştır.

Davacıların olay sebebiyle olay anında duyduğu ve ömür boyu duyacağı acı ve ızdırabını kısmende olsa karşılayabilmek için davacılara uygun miktarda manevi tazminat verilmesi kabul edilmiştir.

Davacılar vekili manevi tazminata olay tarihinden itibaren faiz yürütülmesini talep etmiş isede, kurulumuzca davacıların gerek olay anında duydukları ve gerekse ömür boyu duyacakları acı ve ızdıraplarını karşılamak üzere takdir edilen manevi tazminat miktarı paranın karar sırasındaki alım gücü esas alınarak tesbit edildiğinden davacıların bu yoldaki taleplerinin reddi cihetine gidilmiştir.

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında :

1. Davacı kardeşler ............., ............., ............. (.............).............,............. (.............),............., ............. (.............) ve .............`ya ayrı ayrı olmak üzere takdiren 8.000.000`er TL. (Sekizermilyon TL.) MANEVÎ TAZMİNAT VERILMEİSİNE, FAZLAYA AİT İSTEMLERİNİN REDDİNE,
2. Hükmedilen manevi tazminata yukarıda açıklanan nedenlerle YASAL FAİZ YÜRÜTÜLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Dergi No:9
Karar Dairesi:AYIM. 2. D.
Karar Tarihi:30.03.1994
Karar No: E. 1994/671
Karar No: K. 1994/637

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube