Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLMASI ( Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suçun Bağlı Olduğu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Yerel Mahkemece Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13518

K. 2012/18492

T. 4.12.2012

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan Ölüm Nedeniyle Uğranılan Zarardan Dolayı - Yerel Mahkemece Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• ZARARA YOL AÇAN EYLEMİN AYNI ZAMANDA SUÇ OLMASI ( Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresi O Suçun Bağlı Olduğu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu - Yerel Mahkemece Gerçekleşen Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Gerektiği )

• CEZA ZAMANAŞIMI ( Maddi ve Manevi Tazminat İsteminin Zamanaşımı Yönüyle Reddine Karar Verilmesi Gerektiği - Zarara Yol Açan Eylemin Aynı Zamanda Suç Sayılan Bir Eylemden Doğmuş Olması Durumunda Olayda Uygulanacak Zamanaşımı Süresinin O Suçun Bağlı Olduğu Uzamış Ceza Zamanaşımı Süresi Olduğu )

765/m.455

818/m.60/2

2918/m.109/2

ÖZET : Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Borçlar Yasası`nın 60/2 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası`nın 109/2. maddeleri gereğince zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğmuş olması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu uzamış ceza zamanaşımı süresidir. 765 sayılı Türk Ceza Yasası`nın 455/1 maddesinde tanımlanan tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, düzenleme, yönerge ve emirlere aykırı davranış nedeniyle bir kişinin ölümüne yol açmak suçundan cezalandırılan davalı yönünden öngörülen uzamış ceza zamanaşımı süresi 5 yıldır. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmiş ve 10 günlük yanıt süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Bu kapsamda,yerel mahkemece gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı A. A. vd. vekili tarafından, davalı Y. Ç. vd. aleyhine 03/03/2009-28/01/2010 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 21/07/2011 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalı A. A. vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 04/12/2012 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalı A. A. vekili gelmedi, karşı taraftan davacılar vekili geldi. Davalı vekilinin mazeret dilekçesi gönderdiği, duruşmaya gelemeyeceğini, başka bir güne ertelenmesini istediği görüldü, mazereti yerinde görülmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, dava kısmen kabul edilmiş; hüküm, davalı A. A. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu olayda, davalılardan A. A.`nın sürücüsü olduğu araç ile diğer davalı Y. Ç.`nin sevk ve idaresindeki aracın çarpışması sonucu davalılardan A. A.`nın arabasında bulunan davacıların desteğinin yaşamını yitirdiği; davalı sürücüler hakkında Karşıyaka 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/773 Esas 2006/156 Karar sayılı dosyasında açılan davada, davalılardan A. A.`nın 765 sayılı Türk Ceza Yasası`nın 455/1-son, diğer davalı Y. Ç.`nin ise aynı Yasa`nın 455/2-son maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verildiği, ceza dosyasının 23/05/2006 da kesinleştiği, dava konusu olayın 22.08.2003 günü meydana geldiği ve eldeki davanın 03/03/2009 günü açıldığı anlaşılmaktadır.

Borçlar Yasası`nın 60/2 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası`nın 109/2. maddeleri gereğince zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğmuş olması durumunda olayda uygulanacak zamanaşımı süresi, o suçun bağlı olduğu ( uzamış ) ceza zamanaşımı süresidir. 765 sayılı Türk Ceza Yasası`nın 455/1 maddesinde tanımlanan tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, düzenleme, yönerge ve emirlere aykırı davranış nedeniyle bir kişinin ölümüne yol açmak suçundan cezalandırılan davalı A. A. yönünden öngörülen ( uzamış ) ceza zamanaşımı süresi 5 yıldır. Dava dilekçesi davalı A. A.`ya 16 Mart 2009 da dava dilekçesi tebliğ edilmiş, 23/03/2009 da 10 günlük yanıt süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuştur.

Bu kapsamda,yerel mahkemece gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 04.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube