Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)PAYLI MÜLKİYET (Ecrimisil İstemi - Elatmanın Önlenmesi İsteği Bakımından Davacının Payı Oranında İsteğin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11529

K. 2012/10614

T. 3.10.2012

• ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI (Ecrimisil İstemi - Mülkiyet ve Paylı Mülkiyet Hükümleri Uyarınca Davacının Payı Oranında İsteğin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

• ECRİMİSİL İSTEMİ (Elatmanın Önlenmesi Davası - Mülkiyet ve Paylı Mülkiyet Hükümleri Uyarınca Elatmanın Önlenmesi İsteği Bakımından Davacının Payı Oranında İsteğin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği/Yıkım İsteği Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davasının Bekletici Sorun Kabul Edilmesi Gerektiği )

• YIKIM İSTEĞİ (Ortaklığın Giderilmesi Davasının Bekletici Sorun Kabul Edilerek Orada Belirlenecek Duruma Göre Neticeye Gidilmesi Gerektiği - Elatmanın Önlenmesi Davası )

• PAYLI MÜLKİYET (Ecrimisil İstemi - Elatmanın Önlenmesi İsteği Bakımından Davacının Payı Oranında İsteğin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

• BEKLETİCİ MESELE (Elatmanın Önlenmesi Davası - Yıkım İsteği Bakımından Ortaklığın Giderilmesi Davasının Bekletici Sorun Kabul Edilerek Orada Belirlenecek Duruma Göre Neticeye Gidilmesi Gerektiği )

4721/m.684,695

ÖZET : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın kullanımı ve tasarrufu yönünden paydaşlar arasında harici bir taksim veya fiili bir durum yaratılmadığına göre davacı yönünden intifadan men olgusunun gerçekleştiği gözetilerek davacının mülkiyet ve paylı mülkiyet hükümleri uyarınca elatmanın önlenmesi isteği bakımından da davacının payı oranında isteğin kabulüne karar verilmesi gerekeceği tartışmasızdır. Çekişme konusu taşınmaz yönünden derdest bulunan ortaklığın giderilmesi davası olduğu görülmektedir. Bu dava neticesinde verilecek karar sonucunda taşınmazın el değiştirmesi muhtemel bulunduğundan böylesi bir durumun da davadaki davacının sıfatını etkileyeceği açıktır. Öyleyse yıkım isteği bakımından ortaklığın giderilmesi davasının bekletici sorun kabul edilerek orada belirlenecek duruma göre neticeye gidilmesi gerekir.

DAVA : Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi,yıkım ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın,ecrimisil isteği yönünden kabulüne ve diğer istekler yönünden reddine ilişkin olarak verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Barış Bülbül`ün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, paydaşlar arasında elatmanın önlenmesi,yıkım ve ecrimisil isteklerine ilişkin olup mahkemece ecrimisil isteğinin kabulüne,diğer isteklerin reddine karar verilmiştir.

Gerçekten de taşınmazın davalılar tarafından kullanıldığı sabittir. Türk Medeni Kanununun 684. maddesi hükmü uyarınca yapı arzın mütemmim cüzü olduğundan davacının zemindeki mülkiyet hakkına dayalı olarak yapıdan da yararlanması gerektiği halde davalıların varolan yapıları bizatihi kendileri kullandığından haksız işgal tazminatı niteliğindeki ecrimisilden davalıların davacının payı oranında sorumlu tutulmalarına karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.O halde davalıların tüm temyiz itirazları yerinde olmayıp reddi ile aleyhlerindeki hükmün ONANMASINA,

Davacının temyiz itirazlarına gelince; Türk Medeni Kanununun 695/2. maddesi hükmü uyarınca taşınmazlarda yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin önceden alınan kararların sonradan paydaş olan veya pay üzerinde ayni hak kazananları bağlaması için bunların tapu kütüğüne şerh edilmesi gerekir. Öte yandan paylı mülkiyet üzerine olan bir taşınmazda tüm paydaşları kapsar şekilde taşınmazın kullanımı açısından bir harici taksim sözleşmesi veya böyle bir sözleşme yok ise uzun zamandan beri açıkta paydaş kalmayacak şekilde her paydaşın kullandığı bir yer varsa ve bu konuda fiili bir durum yaratılmış ise ahde vefa prensibi uyarınca ortaklığın giderilmesi davası açılıncaya kadar bu olguyu korumak gerekeceği kuşkusuzdur.

O halde, yukarıda değinildiği şekilde çekişmeli taşınmazın kullanımı ve tasarrufu yönünden paydaşlar arasında harici bir taksim veya fiili bir durum yaratılmadığına göre davacı yönünden intifadan men olgusunun gerçekleştiği gözetilerek davacının Türk Medeni Kanununun 683. maddesinden kaynaklanan mülkiyet ve 688. maddede tarifi yapılan paylı mülkiyet hükümleri uyarınca elatmanın önlenmesi isteği bakımından da davacının payı oranında isteğin kabulüne karar verilmesi gerekeceği tartışmasızdır.Ayrıca davada yıkım da istenilmiştir. Yıkımı istenilen yapıların 3194 sayılı İmar Yasasına aykırılık teşkil ettiği ve kaçak yapıldığı belirtilerek idarece aynı yasanın 32. ve 42. maddeleri uyarınca yapı mühürlenerek yıkım kararı alındığına göre yapıların korunması gerekmeyeceği de sabittir. Ne varki; çekişme konusu taşınmaz yönünden Ümraniye 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2011/703 E. sayı ile derdest bulunan ortaklığın giderilmesi davası olduğu görülmektedir.Bu dava neticesinde verilecek karar sonucunda taşınmazın el değiştirmesi muhtemel bulunduğundan böylesi bir durumun da davadaki davacının sıfatını etkileyeceği açıktır.Öyleyse yıkım isteği bakımından ortaklığın giderilmesi davasının bekletici sorun kabul edilerek orada belirlenecek duruma göre neticeye gidilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması isabetsizdir.

SONUÇ : Davalıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile; hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile )1086 sayılı HUMK.`nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 03.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube