Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2009/4266

K.2012/1311

T. 5.3.2012

• ASKERE TEBLİĞ (Astsubaylar Hariç Olmak Üzere Erata Yapılacak Tebliğler Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği)

• TEBLİGAT (Astsubaylar Hariç Olmak Üzere Erata Yapılacak Tebliğler Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği/Tebliğ Mümkün Olmazsa Tebliğ Kendilerine Yapılacağı)

• ERATA YAPILACAK TEBLİĞLER (Kıta Kumandanı ve Müessese Amiri Gibi En Yakın Üste Yapılacağı - Bu Kişilerin Haricindeki Askeri Şahıslara Tebliğin Yapılmasını Nöbetçi Amiri veya Subayı Temin Edeceği/Tebliğ Mümkün Olmazsa Tebliğ Kendilerine Yapılacağı)

7201/m.14

ÖZET : Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır. Bu kişilerin haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır." şeklindeki düzenleme gereğince dava konusu edilen işlemin bu hüküm doğrultusunda davacıya tebliğ edilmediği anlaşıldığında davalı idarenin süre aşımı iddiası yerinde görülmemiştir.

İstemin Özeti : KPSS sonuçlarına göre davalı idare emrine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak yerleştirilen davacının, atamasının askerlik hizmetini tamamladıktan sonra yapılması istemi ile; yapmış olduğu başvurusunun reddine ilişkin 26.1.2007 günlü, 2251 sayılı işlemin iptali yolunda Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 18.3.2009 günlü, E:2008/641, K:2009/361 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi:

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı:

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun "asker şahıslara tebligat" başlıklı 14. maddesinde:

"Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır." şeklindeki düzenleme gereğince dava konusu edilen işlemin bu hüküm doğrultusunda davacıya tebliğ edilmediği anlaşıldığında davalı idarenin süre aşımı iddiası yerinde görülmeyerek işin gereği düşünüldü:

KARAR : İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 18.3.2009 günlü, E:2008/641, K:2009/361 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından,

SONUÇ : Temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 05.03.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube