Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E.2011/2206.2011/2206

K. 2012/402

T. 14.3.2012

• İL İDARE KURULU TARAFINDAN VERİLEN MEN-İ MUHAKEME KARARI (Bozulması Gereği - İştirak Halindeki Zimmete İlişkin Suç Nedeniyle Görev İtibariyle Üst Derece Bulunan Şüpheliye Göre Oluşturulacak Kurulun Karar Vereceği/Men-i Muhakeme Kararı )

• DEĞİŞİK STATÜDE KİŞİLERİN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMESİ (Men`i Muhakeme yada Lüzumu Muhakeme Kararının Şüphelilerden Görev İtibariyle Üst Derecede Bulunana Göre Oluşturulacak Kurul Tarafından Verileceği/İl İdare Kurulu Kararının Bozulacağı )

• YETKİLİ KURUL (Men`i Muhakeme ve Lüzumu Muhakeme Hakkında İl İdare Kurulunun Yetkisiz Olduğu - Şüphelilerin Statüsüne Göre Üniversite Yönetim Kurulundan Oluşacak 3 Kişilik Kurulca Karar Verilmesi Gerektiği/İştirak Halinde Zimmet Suçu )

• İŞTİRAK HALİNDEKİ ZİMMET SUÇU (Yemek Hizmetlerine İlişkin Öğrenci ve Personel Katkı Bedellerinin Üniversite Hesaplarına Aktarılmadığı/Şüphelilerden Bazılarının Üniversite Personeli Olduğunun Gözetileceği/Üst Derece Kurul Kararı )

• ÜST DERECE KURUL TARAFINDAN SON SORUŞTURMANIN AÇILIP AÇILMAMASI HAKKINDA KARAR VERİLMESİ (Şüphelilerin Statüleri Dikkate Alındığında Üniversite Yönetim Kurulundan Oluşacak 3 Kişilik Kurulca Karar Verileceği - Üst Kamu Görevlisi )

2547/m. 53/c

ÖZET : Yüksekokulda verilen yemek hizmetlerine ilişkin öğrenci ve personel katkı bedellerinin toplanması ve bu bedellerin Üniversite hesaplarına aktarılması işlemlerinde gerekli kontrol ve denetimin yapılmaması nedeniyle zimmet suçundan ilk soruşturmaları yapılan değişik statüdeki sanıklar hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurulun, görev yönünden üst derece bulunana göre oluşturulacağının gözetilmelidir. Suça konu eylemde iştirak halinde olmakla birlikte değişik statüde bulunan şüpheliler hakkında görev itibariyle üst derecede bulunana göre oluşturulacak kurul tarafından tüm şüpheliler için karar verilmesi gerektiğinden, iki şüpheli yönünden karar veren Valilik İl İdare Kurulunun men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelilerin men-i muhakemelerine ya da lüzum-u muhakemelerine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulacak üç kişilik Kurulca bir karar verilmesi için dosyanın rektörlüğe iletilmesine karar verilmiştir.

DAVA : Şüpheliler:

1- ...- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi

2- ...- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Memuru

Suçları : Ereğli Eğitim Fakültesi ve Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda verilen yemek hizmetlerine ilişkin öğrenci ve personel katkı bedellerinin toplanması ve bu bedellerin Üniversite hesaplarına aktarılması işlemlerinde gerekli kontrol ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle Üniversiteyi zarara uğratmak

Suç Tarihi : 2008- 2010 Yılları

İncelenen Karar : Zonguldak Valiliği il idare Kurulunun

13.12.2011 tarih ve 2011/1 sayılı men-i muhakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

Zonguldak Valiliği il idare Kurulu Müdürlüğünün 19.12.2011 tarih ve 7772 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen kurul kararı, Tetkik Hakimi Bekir Ozçelik`in açıklamaları dinlendikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin (c )fıkrasının 5 numaralı bendinde değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma usulünün ve yetkili yargılama merciinin görev itibariyle üst dereceliye göre tayin olunacağı hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 2010 yılına ilişkin iç denetimde, Ereğli Eğitim Fakültesi ve Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunda verilen yemek hizmetlerine ilişkin öğrenci ve personel katkı bedellerinin toplanması ve bu bedellerin Üniversite hesaplarına aktarılması işlemlerinde gerekli kontrol ve denetimin yapılmadığı, bu durumun muhasebe yetkilisi mutemet ...`in zimmetine para geçirmesine neden olduğu hususlarının tespit edilmesi üzerine konu hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturmada, muhasebe yetkilisi ... hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek adı geçen hakkında bir değerlendirme yapılmadığı, Strateji Daire Başkanlığında muhasebe yetkilisi olarak görev yapan ..., kontrol teşkilatı yetkilisi olarak tutanakları imzalayan ... ve ... ile yemek fişlerinin sayımından ve kontrolünden sorumlu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlisi ... hakkında men-i muhakeme kararı verilmesinin önerildiği, Rektörlüğün 7.12.2011 tarih ve 2729-16678 sayılı yazısı ile Zonguldak Valiliğinden, şüpheliler ...ve ...`ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel olmaları nedeniyle haklarında il idare Kurulunca karar verilmesi gerektiği belirtilerek gerekli işlemlerin yapılmasının istenildiği, bunun üzerine Zonguldak Valiliği il idare Kurulunun 13.12.2011 tarih ve 2011/1 sayılı kararı ile isnat edilen suçlar nedeniyle ... ve ...`ın men-i muhakemelerine karar verildiği, diğer şüpheliler ...`un Fakülte Sekreteri, ...`in de Yüksekokul Sekreteri olması nedeniyle haklarında Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan üç kişilik kurulca 20.12.2011 tarihli men-i muhakeme kararının verildiği görülmüştür.

SONUÇ : Yukarıda anılan hüküm gereğince aynı eylemde iştirak halinde olmakla birlikte değişik statüde bulunan şüpheliler ..., ..., ... ve ... hakkında görev itibariyle üst derecede bulunana göre oluşturulacak kurul tarafından tüm şüpheliler için karar verilmesi gerektiğinden, bu hükme aykırı olarak iki şüpheli yönünden karar veren Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulunun 13.12.2011 tarih ve 2011/1 sayılı men-i muhakeme kararının bozulmasına, şüpheliler ..., ..., ... ve ...`in men-i muhakemelerine ya da lüzum-u muhakemelerine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulacak üç kişilik Kurulca bir karar verilmesi için dosyanın Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne iletilmek üzere karar ekli olarak Zonguldak Valiliğine iadesine, 14.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

danx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube