Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYET SÜRESİ

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2000/12-722

K. 2000/735

T. 5.4.2000

• ŞİKAYET SÜRESİ ( İşlemin Öğrenildiği Tarihte Başlaması )

• SÜRE ( Şikayet Hakkının İşlemin Örenildiği Tarihte Başlaması )

• İCRA DAİRELERİNİN YAPTIKLARI İŞLEMLER ( Şikayet İçin Öğrenilmesi Gereği )

• SÜRE AŞIMINDAN ŞİKAYETİN REDDİ ( İşlem Tebliğ Edilmediği ve Öğrenilmediği Halde )

2004/m.16,21,8

ÖZET : İcra daireleri yaptıkları işlemlerle ilgili kendilerine yapılan talep ve beyanlarla ilgili bir tutanak düzenlerler ve bu işlemlerden dolayı, işlemin öğrenildiği tarihten başlayarak 7 gün içinde başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru memur işlemine karşı şikayet niteliğinde olduğundan şikayet süresi, işlemin öğrenildiği tarihten başlar. Somut olayda şikayetçinin talebi tutanağa geçirilmiş ancak icra müdürlüğü kararı, gerek tebligat kanunu hükümlerine göre ve gerekse ilgilinin imzası alınmak suretiyle tebliğ edilmemiştir. Bu durumda ilgilinin beyan ettiği öğrenme tarihine itibar etmek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "şikâyet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar İcra Tetkik Merciince davanın reddine dair verilen 10.6.1999 gün ve 1998/1125-1999/628 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi`nin 19.10.1999 gün ve 1999/10397-12467 sayılı ilamı ile;

( ..İİK.`nun 8. maddesi uyarınca, icra daireleri yaptıkları işlemler ile kendilerine yapılan talep ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenlerler. Aynı Kanunun 16. maddesi greğince de, icra dairelerinin yaptıkları işlemlerden dolayı işlemin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde tetkik merciine başvurulabileceği öngörülmüştür. Sözü edilen yasaya göre tetkik merciine yapılacak başvuru memur işlemine karşı şikâyet mahiyetinde olduğundan İİK.`nun 16. maddesi gereği şikâyet süresi işlemin öğrenildiği tarihten başlar.

Somut olayda; şikâyetçinin talebi tutanağa geçirilmiş ancak icra müdürlüğünce verilen karar gerek İİK.`nun 21/1. maddesi göndermesi ile uygulanması gerekli Tebligat Kanunun hükümlerine göre gerekse icra tutanağının ilgilinin imzası alınarak tebliğ edilmemiştir. Öte yandan şikâyete konu kararı öğrendiğine ilişkin dosyada kanıt bulunmadığı gibi aksi de ispatlanmamıştır.

Bu durumda ilgilinin beyan ettiği öğrenme tarihine itibar etmek gerekeceğinden ve anılan tarihe göre de şikâyet 7 gün içersinde yapıldığından mercice, işin esası incelenerek oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikâyetin süre aşımından reddine karar verilmesi isabetsizdir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz eden: Davacı vekili.

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu`nca da benimsenen Özel daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK`nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 5.4.2000 gününde, oybirliği ile karar verildi.

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube