Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART ALACAĞI
YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2012/2462
Karar No:2012/3101

♦ESER SÖZLEŞMESİNE DAYALI CEZAİ ŞART ALACAĞI
♦ZAMANAŞIMI DEFİ


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesine dayalı cezai şart alacağının tahsili istemiyle açılmıştır. Mahkemece davalının süresinde yaptığı zamanaşımı def`inin kabul edilerek davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, BK`nın 126/IV. maddesi uyarınca dava konusu alacak 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, zamanaşımının başlangıcı ise eserin teslimi, yani kesin kabulün yapıldığı 12.09.2007 tarihidir. Bu tarih ile davanın açıldığı tarih arasında 5 yıllık süre dolmadığından zamanaşımı def`inin reddi ile işin esasının incelenmesi gerekirken, zamanaşımı başlangıcı ilk hakediş tarihi olarak benimsenerek zamanaşımından ret kararı verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 04.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube