Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI (Hasımlı Olarak Açıldığı/Sonucunun Tarafları Açısından Kesin Hüküm Oluşturduğu - 6100 S.K.`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Açılan Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/8699

K. 2012/9564

T. 19.12.2012

• MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI (Hasımlı Olarak Açıldığı/Sonucunun Tarafları Açısından Kesin Hüküm Oluşturduğu - 6100 S.K.`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Açılan Davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

• MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME (Çekişmeli Yargı Kapsamında Kaldığı - 6100 S.K.`nın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Açılan Davalarda Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• ÇEKİŞMELİ YARGI (Mirasçılık Belgesinin İptali Davalarının Hasımlı Olarak Açıldığı ve Sonucunun Tarafları Açısından Kesin Hüküm Oluşturduğu Dikkate Alındığında Çekişmeli Yargı Kapsamında Kaldığı - Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )

6100/m.1, 2, 4, 382, 383

ÖZET : Mirasçılık belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açıldığı, sonucunun tarafları açısından kesin hüküm oluşturduğu dikkate alındığında çekişmeli yargı kapsamında kalan davalardan olduğu, bu nedenle HMK`nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan mirasçılık belgesinin iptali davalarına bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı B.D. tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, mirasçılık belgesinin iptali ile yenisinin verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, varılan sonuç dosya içeriğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

Davanın açıldığı tarihte yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK`nun 1.maddesinde mahkemelerin görevinin kanunla belirleneceği, 2. maddesinde ise dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalar ile şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 4/1-ç maddesinde, Sulh Hukuk Mahkemesi veya Sulh Hukuk Hakiminin bu kanun ile diğer kanunların Sulh Hukuk Mahkemesini görevlendirdiği davaları göreceği açıklanmıştır. Öte yandan; aynı Kanunun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme olmadığı sürece Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirtilmiş, 382/2-c maddesi hükmünde ise miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri belirtilirken mirasçılık belgesinin verilmesi istemine ilişkin davalar da bu kapsamda sayılmış ne var ki; mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılan davalar hakkında düzenleme yapılmamıştır.

O halde; mirasçılık belgesinin iptali davalarının hasımlı olarak açıldığı, sonucunun tarafları açısından kesin hüküm oluşturduğu dikkate alındığında çekişmeli yargı kapsamında kalan davalardan olduğu, bu nedenle 6100 sayılı HMK`nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra açılan mirasçılık belgesinin iptali davalarına bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu kuşkusuzdur. Görev kamu düzenine ilişkin olduğundan taraflarca öne sürülmese bile mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınması gerekir.

Hal böyle olunca; mahkemece açıklanan bu hukusal olgular gözönüne alınarak davanın görev nedeniyle reddine, dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekirken yasal düzenlemelere aykırı şekilde işin esası hakkında karar verilmesi isabetsiz,

SONUÇ : Davacı B.D`nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde davacı B.D.`ye iadesine, 19.12.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube