Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ĐKĐNCĐ DAĐRE
ERKIZAN v. TÜRKĐYE DAVASI
(Basvuru no. 17074/09)
KARAR
STRAZBURG
22 Ocak 2013
Đsbu karar nihaidir ancak sekli bazı değisikliklere tabi tutulabilir.
Erkızan v. Türkiye davasında,
Baskan,
Dragoljub Popović,
Yargıçlar,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller
ve Yazı Đsleri Müdür Yardımcısı, Françoise Elens-Passos’un katılımıyla olusturulan Avrupa
Đnsan Hakları Mahkemesi Komitesi (Đkinci Daire) 11 Aralık 2012 tarihinde gerçeklestirdiği
kapalı müzakereler neticesinde anılan tarihte asağıdaki kararı vermistir:
USUL
1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (17074/09) no’lu davanın nedeni, Türkiye
Cumhuriyeti vatandasları Bayan Fatma Erkızan, Bay Hakkı Bolkan Erkızan ve Bay Haydar
Burak Erkızan’ın (“basvuranlar”) Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’ne 6 Mart 2009 tarihinde
Đnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Đliskin Sözlesme’nin (“Sözlesme”) 34.
maddesi uyarınca yapmıs olduğu basvurudur.
2. Basvuranlar, Đzmir Barosu avukatlarından Bayan N. Simsek, tarafından temsil edilmistir.
Türk Hükümeti (“Hükümet”), kendi görevlileri tarafından temsil edilmistir.
3. Basvuru 2 Kasım 2010 tarihinde, Hükümet`e iletilmistir.
4. Hükümet basvurunun Komite tarafından incelenmesine itiraz etmistir. Hükümetin
itirazının incelenmesinin akabinde Mahkeme bu itirazı reddetmistir
OLAYLAR
DAVANIN KOSULLARI
5. Basvuranlar sırasıyla 1962, 1989 ve 1990 tarihlerinde doğmus olup Đzmir’de ikamet
etmektedirler.
6. Basvuranlar 2 Mayıs 1994 tarihinde bir gemi kazasında hayatını kaybeden Ahmet Celil
Erkızan’ın es ve çocuklarıdır.
7. Basvuranlar, 11 Ocak 1995 tarihinde Milas Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde maddi ve
manevi tazminat talepli dava açmıslardır.
8. Milas Asliye Hukuk Mahkemesi 3 Kasım 2003 tarihinde tazminat taleplerini kısmen
kabul etmistir.
9. Yargıtay, 1 Temmuz 2004 tarihinde davaya iliskin yargılamanın is mahkemesi nezdinde
yapılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmustur.
10. Bu karar neticesinde Milas Đs Hukuk Mahkemesi yargılamayı tekrardan yapmaya
baslamıstır.
11. Yargıtay, 21 Subat 2006 tarihinde basvuranların davasını kabul eden Đs Mahkemesi
kararını da bozmustur.
12. Đs Mahkemesi, Yargıtay’ın karar bozmasını takiben 16 Temmuz 2007 tarihinde davayı
kısmen kabul etmistir.
13. Yargıtay, 8 Temmuz 2008 tarihinde kararı onamıstır.
14. Kesinlesmis karar, 10 Eylül 2008 tarihinde basvuranlara tebliğ edilmistir.
HUKUKĐ DEĞERLENDĐRME
I. SÖZLESME’NĐN 6 § 1. MADDESĐNĐN ĐHLAL EDĐLDĐĞĐ ĐDDĐASI HAKKINDA
15. Basvuran, yargılama süresinin uzunluğunun, Sözlesme`nin 6 § 1 maddesinde yer alan
“makul süre” sartıyla bağdasmadığından sikâyetçi olmustur:
"Herkes davasının medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili… konusunda karar verecek olan… bir mahkeme
tarafından… makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkında sahiptir."
16. Hükümet bu iddialara itiraz etmistir.
17. Dikkate alınacak süre, 11 Ocak 1995 tarihinde baslamıs ve 10 Eylül 2008 tarihinde sona
ermistir. Dolayısıyla, iki dereceli/asmalı yargılama yaklasık olarak on üç yıl ve sekiz ay
sürmüstür.
A. Kabul edilebilirlik hakkında
18. Mahkeme, bu sikâyetin, Sözlesme`nin 35 § 3 (a) maddesi kapsamında açıkça dayanaktan
yoksun olmadığını belirtmistir. Ayrıca, diğer kosullar bakımından da kabul edilemezliğe iliskin
herhangi bir noktanın olmadığını belirtmektedir. Dolayısıyla, basvuru kabul edilebilir olarak
beyan edilmelidir.
B. Esas hakkında
19. Mahkeme, bir davanın süresinin makul niteliğinin, davanın kosullarına, mahkemenin
içtihatları ile kabul edilen kriterlere, özellikle davanın karmasıklığına, basvurucu ile yetkili
makamların tutumuna ve ilgililer için ihtilaf konusu davanın içeriğine bakılarak
değerlendirildiğini hatırlatmaktadır. (bkz. diğerleri arasında Daneshpayeh v. Türkiye, no.
21086/04, § 28, 16 Temmuz 2009)
20. Mahkeme, kendisine ibraz edilen tüm belgeleri incelediğinde, Hükümet`in, Mahkemeyi
mevcut davada farklı bir sonuca ulasmaya ikna edebilecek hiçbir olay veya görüs ileri
sürmediği kanaatindedir. Mahkeme, bu husustaki içtihadını dikkate alarak, mevcut davada
yargılama sürecinin uzun olduğuna ve “makul süre” sartı ile uyumlu olmadığına kanaat
getirmistir.
21. Dolayısıyla, Sözlesme`nin 6 § 1 maddesi ihlal edilmistir.
II. SÖZLESME’NĐN DĐĞER MADDELERĐNĐN ĐHLAL EDĐLDĐĞĐ ĐDDĐASI
HAKKINDA
22. Basvuranlar ayrıca yargılama süreci sonunda hükmedilen tazminat miktarının adil
olmadığından dolayı sikâyet etmislerdir.
23. Mahkeme Sözlesmenin 19. maddesi uyarınca Sözlesmeye taraf Devletlerin
yükümlülüklerini yerine getirilmesini temin etme görevi bulunduğunu hatırlatır. Mahkeme’nin
görevi, özellikle, Sözlesme ile korunan hak ve özgürlükler ihlal edilmediği müddetçe ulusal
mahkemelerce yapıldığı iddia edilen maddi veya hukuki hataları ele almak değildir. (bkz.
García Ruiz v. Đspanya [GC], no. 30544/96, § 28, ECHR 1999-I, ve Streletz, Kessler and Krenz
v. Almanya [GC], nos. 34044/96, 35532/97 ve 44801/98, § 49, ECHR 2001-II). Ayrıca,
Mahkeme, ulusal mahkemeler keyfi veya açıkça makul olmayan değerlendirmeler
yapmadıkları müddetçe bu mahkemeler tarafından yapılan değerlendirmelerini incelemekle
görevli olmadığını hatırlatmaktadır (bkz. Camilleri v. Malta (dec.), no. 51760/99, 16 Mart
2000).
24. Sikâyet, esasen sadece hukuki sürecin aleyhe sonuçlanmasına iliskin olduğundan
Mahkeme basvurunun bu kısmının Sözlesme’nin 35 § 3 (a) maddesi uyarınca açıkça mesnetsiz
olduğu kanaatindedir. Bu yüzden basvurunun bu kısmi kabul edilemez bulunmustur.
III. SÖZLESMENĐN 41. MADDESĐNĐN UYGULANMASI
25. Sözlesme`nin 41. maddesi asağıdaki sekilde öngörmektedir:
"Eğer Mahkeme, bu Sözlesme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek
Sözlesmeci Tarafın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme,
gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder."
A. Tazminat
26. Basvurucu, maddi tazminat olarak 30 000 Avro ve manevi tazminat olarak 50 000 Avro
talep etmistir.
27. Hükümet bu iddialara itiraz etmistir.
28. Mahkeme, tespit edilen ihlal ile iddia edilen maddi tazminat arasında bir illiyet bağı
görememektedir; bu nedenle bu talebi reddeder. Diğer yandan, hakkaniyet temelinde
hükmederek, basvurana manevi tazminat olarak 9 600 Avro ödenmesine karar vermistir.
B. Masraf ve Harcamalar
29. Basvuranlar masraf ve harcamalar için ayrıca 7 000 Avro talep etmislerdir. Talep edilen
bu meblağ yerel hukuki süreç ve Mahkeme nezdinde yapılan avukatlık ücretlerini ve posta
masraflarını içermektedir.
30. Hükümet bu iddialara itiraz etmistir.
31. Mahkeme, ulusal mahkemeler nezdinde yapıldığı iddia edilen masrafların uygun
dokümanlar ile kanıtlanamadığını ancak avukatlara ödenen Mahkemeye basvuru ücretlerinin
imzalı belgeler ile kanıtlandığı kanaatindedir. Tercüme için talep edilen miktar ise gerekli
değildir. Mahkeme, nezdinde bulunan dokümanlar ve içtihatları uyarınca masraf ve
harcamalara iliskin olarak 2 500 Avro ödenmesine hükmeder.
C. Gecikme Faizi
32. AĐHM, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası`nın kısa vadeli kredilere
uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun
olduğuna karar verir.
ĐSBU GEREKÇELERLE MAHKEME OY BĐRLĐĞĐYLE
1. Yargılama sürecinin asırı uzunluğuna iliskin sikâyetin kabul edilebilir ve basvurunun geri
kalan kısmının kabul edilemez olduğunu beyan eder;
2. Sözlesme’nin 6 § 1 maddesinin ihlal edildiğine;
3. (a) Üç ay içinde davalı Devlet tarafından basvuranlara:
(i) Manevi tazminat olarak 9 600 (dokuz bin altı yüz) Avro’nun miktara
yansıtılabilecek her türlü vergilerle birlikte ödenmesine;
(ii) Masraf ve gider olarak 2 500 (iki bin bes yüz) Avro’nun miktara yansıtılabilecek
her türlü vergilerle birlikte ödenmesine;
(b) Yukarıda bahsedilen üç aylık sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına
kadar, yukarıda bahsedilen miktara, Avrupa Merkez Bankası`nın kısa vadeli kredilere
uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranda basit faizin
uygulanacağına;
4. Basvuranın adil tazmine iliskin diğer taleplerin reddedilmesine;
karar vermistir.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube