Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI HAKKINDA YARGITAY 11. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2011/11900

K. 2012/10362

T. 31.5.2012

• AÇIĞA ATILAN İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (İmza Sahibinin Tevdi Ettiği Kişinin Kağıdın Zilyetliğinden Vazgeçerek Bunu Yazdırması Halinde Kağıdın Yeni Zilyedi Açısından "Esasen Kendisine Tevdi ve Teslim Olunmayan Kağıdı Bertakrip (Hukuka Aykırı )Ele Geçirme" Keyfiyeti Gerçekleşmiş Olacağı )

• BERTAKRİP (HUKUKA AYKIRI )ELE GEÇİRME (Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması - İmza Sahibinin Tevdi Ettiği Kişinin Kağıdın Zilyetliğinden Vazgeçerek Bunu Yazdırması Halinde Kağıdın Yeni Zilyedi Açısından Gerçekleşmiş Olacağı )

• YAZILI DELİLLE İSPAT (Açığa İmzayı Atan Tarafından Önceden ve Rızaya Dayalı Olarak Faile Teslim Edilmiş Olan Belgenin Fail Tarafından Verilme Nedenine Aykırı Olarak Doldurulmasını Düzenleyen 765 S. TCK`nın 509. Md.’nin 1. Fıkrasındaki (5237 S. TCK`nın 209/1 )Şikayete Tabi Suç Yönünden Olduğu )

5237/m.209/1-2

765/m.509/1-2

ÖZET : Yazılı delille ispat kuralı açığa imzayı atan tarafından önceden ve rızaya dayalı olarak faile teslim edilmiş olan belgenin fail tarafından verilme nedenine aykırı olarak doldurulmasını düzenleyen 765 sayılı TCK`nın 509. maddesinin 1. fıkrasındaki (5237 sayılı TCK`nın 209/1 )şikayete tabi suç yönündendir. İmza sahibinin tevdi ettiği kişinin kağıdın zilyetliğinden vazgeçerek bunu yazdırması halinde kağıdın yeni zilyedi açısından "esasen kendisine tevdi ve teslim olunmayan kağıdı bertakrip (hukuka aykırı )ele geçirme" keyfiyeti gerçekleşmiş olacağından eylem 765 sayılı TCK`nın 509. maddesinin 2. fıkrasındaki suç, bu durumda açığa imza atandan aldığı kağıdı faile verenin eylemi de "bertakrip ele geçiren failin" fiiline iştirak olacaktır. Bu haldeyse 765 sayılı TCK`nın 509. maddesinin 1. fıkrası için aranan "yazılı delille ispat" kuralının aksine "hukuka aykırı ele geçirme " olgusunun ispatı tanık dahil her türlü delille mümkündür.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 24.03.1989 gün ve 1988/1-1989/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında açıklanan "açığa imzalı ve yazısız bir kağıda sahibinin zararına olarak hukuki hüküm ifade eden bir muamele yazıldığı ve yazdırıldığı iddiasının HUMK`nın ayrık tuttuğu durumlar dışında tanıkla ispat edilemeyeceği, yazılı delille ispatının gerektiği" yönündeki "yazılı delille ispat" kuralı kararda da belirtildiği üzere açığa imzayı atan tarafından önceden ve rızaya dayalı olarak faile teslim edilmiş olan belgenin fail tarafından verilme nedenine aykırı olarak doldurulmasını düzenleyen 765 sayılı TCK`nın 509. maddenin 1. fıkrasındaki (5237 sayılı TCK`nın 209/1 )şikayete tabi suç yönündendir. Ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 01.05.2001 gün ve 2001/6-70-2001/77 sayılı kararında belirtildiği üzere imza sahibinin tevdi ettiği kişinin kağıdın zilyetliğinden vazgeçerek bunu yazdırması halinde kağıdın yeni zilyedi açısından "esasen kendisine tevdi ve teslim olunmayan kağıdı bertakrip (hukuka aykırı )ele geçirme" keyfiyeti gerçekleşmiş olacağından eylem 765 sayılı TCK`nın 509. maddesinin 2. fıkrasındaki suç, bu durumda açığa imza atandan aldığı kağıdı faile verenin eylemi de "bertakrip ele geçiren failin" fiiline iştiraki söz konusu olacaktır. Dolayısıyla İçtihadı Birleştirme Kararında 765 sayılı TCK`nın 509. maddesinin 1. fıkrası için aranan "yazılı delille ispat" kuralının aksine "hukuka aykırı ele geçirme" olgusunun ispatı tanık dahil her türlü delille mümkündür. Somut olayda ise katılan her aşamada icra takibine konu 30.04.2004 vadeli 110.000 Dolar bedelli senedin imzalı boş olarak sanıklardan Mustafa`ya verdiğini, sanık Ö.Faruk ile herhangi bir borç ilişkisi bulunmadığını, sanık Ö.Faruk`un sanık Mustafa`dan senedi alarak doldurup icraya verdiğini beyan etmesi, sanık Mustafa`nın da davaya konu senetle bir ilgisi olmadığını, kendisi tarafından sanık Ö.Faruk`a böyle bir senet verilmediğini savunması, sanık Ö.Faruk`un ise senedi katılana elden verdiği borç karşılığı olarak ondan aldığını beyan etmesine karşılık tanık Yaşar senedin boş olarak sanık Mustafa`ya verildiğini ve bu sanığın katılana "senden 110.000 doları alacağım" dediğini, tanık M.Feyzullah`ın da "sanık Mustafa`nın katılandan 100.000 dolar alacağı olduğunu söylediğini" ve tanıkların hazırlık ifadelerinde de sanık Ö.Faruk`u tanımadıklarını, katılan ile arasında bir ticari ilişki olsaydı bunu bileceklerini beyan etmeleri karşısında; ceza yargılamasının amacının maddi gerçeği ortaya çıkarmak olduğu gözetilerek, sanık Mustafa`nın kayınbiraderi olduğu da anlaşılan sanık Ö.Faruk`un borç para verildiği belirtilen 1999 yılında hazırlıktaki kendisinin müteahhitlik yaptığına ilişkin beyanı doğrultusunda ve 110.000 dolar gibi elden nakit olarak verilen yüksek meblağlı bir senedin borç verilme tarihinden yaklaşık 5 yıl sonra ödenmek üzere vadeli düzenlendiği ve herhangi bir ihtar olmaksızın vadeden itibaren 3 yıla yakın bir süre geçtikten sonra 19.04.2007 tarihinde icraya konduğu hususları da dikkate alınıp paranın verilme tarihinde savunmalarında geçtiği şekilde ticari işletmesi, faaliyeti ve kazancı bulunup bulunmadığı ilgili vergi dairelerinden sorulup varsa bilanço, defter ve belgeleri ile bulunması halinde banka kayıtları getirtilip gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun yukarıda anılan kararı, tanık beyanları ve toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik inceleme sonucu iddianın yazılı delille ispat edilemediğinden bahisle beraatlarına karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA ), 31.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube