Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
TEBLİGATIN USÜLSÜZLÜĞÜ


T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 9997 
Karar: 2016 / 20470 
Karar Tarihi: 04.10.2016

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi ... Bakanlığı`nın, icra mahkemesine başvurusunda, hakkında başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde ödeme emrinin tüzel kişiliği ve taraf sıfatı bulunmayan ... Devlet Hastanesi`ne tebliğ edildiğinden bahisle ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece; `ödeme emri tebliği üzerine yasal süresi içerisinde takibe itiraz etmiş olduğundan borçlunun ödeme emri tebligatının usulsüzlüğünü ileri sürmede hukuki yararı bulunmadığı` gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Borçlunun icra mahkemesine başvurusu ödeme emrinin iptali talebine ilişkin olup, tebliğ tarihinin düzeltilmesine yönelik bir istemi yoktur.

Somut olayda, alacaklı takip talebinde tüzel kişiliği olan .. Bakanlığı`nı taraf olarak göstermiş olup, icra müdürlüğünce takip talebine uygun olarak ödeme emri tanzim edildiği, dolayısıyla ödeme emrinin iptalini gerektiren bir usulsüzlük bulunmadığı görülmektedir.

O halde mahkemece, şikayetin açıklanan nedenle reddine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube