Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
USULSÜZ TEBLİGAT

T.C YARGITAY 
12.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 6242 
Karar: 2017 / 12589 
Karar Tarihi: 17.10.2017
 

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi vasisi ... vekili tarafından; 13.01.2016 tarihinde ihalesi yapılan ... ada 1 parsel 13 bağımsız bölüm nolu ve 45636 ada 10 parsel 11 bağımsız bölüm nolu taşınmazların maliki borçlu ...`un cezaevinde hükümlü olması nedeniyle icra emri, kıymet takdir raporu ve satış ilanı tebliğinin usulsüz yapıldığı ileri sürülerek ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak, borçlu ...`un vesayet altında olduğu 23/11/2015 tarihinde vasiye tebliğin zorunlu olması gerekirken, cezaevinde satış ilanının bizzat borçluya tebliğ edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, ihalenin feshi ile ilgili olarak mahkemece 22/03/2016 tarih ve 2016/53 E. - 2016/322 K. sayılı karar ile davanın süre aşımından reddi yönünde karar verilmiş, kararın temyiz edilmesi üzerine Dairemizce 16/06/2016 tarih ve 2016/14940 E. - 17151 K. sayılı ilam ile; "...Her ne kadar ihale tutanağında, ihale tarihi olarak 2. açık artırma tarihi olan 11/02/2016 yazılmış ise de, satış dosyası içeriğinden ve icra müdürlüğünün 19/01/2016 tarihli yazılarından, taşınmazların 13/01/2016 tarihli 1. açık artırmada ihale edildiği ve şikayetin yasal sürede yapıldığı, ... vesayet makamının iznine dair usuli eksiklik tamamlandıktan sonra, işin esasının incelenmesi gerekirken, istemin süre aşımı nedeniyle reddinin isabetsiz olduğuna" karar verildiği, mahkemece bozma ilamına uyulduğu, satış ilanının tebliğ edildiği tarihte borçlu vesayet altında olduğundan vasiye tebliğin zorunlu olduğu gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği görülmüştür.

Vesayet altına alınma kararından sonra, kısıtlıyı vasisi temsil edeceğinden ve vasinin, onun adına itiraz ve şikayet haklarını kullanacağından İİK.nun 127. maddesi kapsamında çıkarılan satış ilanının vasiye tebliği zorunludur. Bu husus, kamu düzenine ilişkindir. 

... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi`nin 09/06/2016 tarih ve 2015/301 E. - 598 K. sayılı husumete izne ilişkin ek kararı ile, şikayetçi borçlu ...`un 19/08/2016 tarihinde tahliye olması nedeniyle vesayet halinin son bulduğunun hüküm altına alındığı ve vasi ... vekili Av. ...`in, ...`a vekaleten ... . Noterliği`nin

27/09/2016 tarih ve 36973 yevmiye numaralı vekaletnamesini sunduğu görülmüş olup, bozma ilamında belirtilen usulü eksikliğin giderildiği anlaşılmıştır. Ancak, dosyanın yapılan incelemesinde, şikayetçi borçlu ...`a satış ilanının cezaevinde bizzat tebliğ edildiği 23/11/2015 tarihinde, satış ilanının vasi ...`e de tebliğ edildiğine ilişkin tebligat mazbatası görülmüştür.

Bu durumda ihalenin usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü ile ihalelerin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre alacaklının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube