Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ŞİKAYET NİTELİĞİNDE BİR UYUŞMAZLIKTA İİK MADDE 18/3 UYARINCA TARAFLAR GELMESE BİLE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, HMK 320 UYARINCA DOSYA İŞLEMDEN KALDIRILMAMALIDIR.

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2012/ 3449

Karar: 2012 / 20593

Karar Tarihi: 14.06.2012

Yargıtay KararıMAHKEMESİ : Samsun 1. İcra Hukuk Mahkemesi

 TARİHİ : 15/12/2011

 NUMARASI : 2011/262-2011/704

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 Borçlu, 6 örnek icra emri ile birlikte kıymet takdir raporunun tebliği üzerine, yetkiye, faize ve borca itiraz etmiş, kıymet takdirinin de usulsüzlüğünü ileri sürmüş olup, borçlunun bu talepleri şikayet niteliğindedir. Şikayetçi borçlunun geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş olması, HMK`nun 320.maddesine göre dosyanın işlemden kaldırılmasını ve sonuçta aynı yasanın son fıkrası uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini gerektirmez. Mahkemece, İİK`nun 18/3.maddesine göre, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin sonuçlandırılması gerekirken, olayda uygulama yeri olmayan gerekçe ile HMK`nun 320. maddesine göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi isabetsizdir. 

 SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.`nun 366. ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube