Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İSTİNAF İNCELEMESİ İSTİNAF DİLEKÇESİNDE BELİRTİLEN SEBEPLERLE SINIRLI OLARAK YAPILIR.İSTİNAF GEREKÇELERİ BELİRTİLMEMİŞ VEYA GEREKÇE SUNULMAMIŞSA İNCELEME SADECE KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK BELİRTİLEN HUSUSLARA SINIRLI OLARAK YAPILIR.Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
12. Hukuk Dairesi 
Esas: 2017 / 2877 
Karar: 2017 / 1983 
Karar Tarihi: 09.10.2017


ÖZET: HMK da istinaf başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilmemesi durumunda öncelikle gerekli kararın verileceği yazılıdır. HMK maddesinde başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilmediği durumlarda madde çerçevesinde inceleme yapılacağı belirtilmiştir. HMK maddeye göre istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir. İstinafa konu hükümde kamu düzenine aykırı bir husus bulunmadığından davacı borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine hükmedilmiştir. İstinaf başvurusunun esastan reddine kara vermek gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 342, 352, 355, 363)

 

TARAFLARIN İSTEM VE CEVAPLARIN ÖZETİ:

 

Davacı dilekçesinde, ödeme emrinin tebliğ edildiği M. T.`nun müvekkiliyle aynı işyerinde çalışmadığını, müvekkilinin nerede olduğu belirlenmeden tebligat yapıldığını tebligattaki imzanın M. T.`na ait olmadığını belirterek ödeme emrinin tebliğ tarihinin 11/04/2017 olarak düzeltilmesini ve süresinde icra dosyasına itirazda bulunulması nedeniyle hacizlerin kaldırılmasını istemiştir.

 

Davalılar vekili cevap dilekçesinde: ödeme emri tebligatı sonrasında kıymet takdir raporunun da davacıya tebliğ edildiğini, şikayetin haksız olduğunu belirterek şikayetin reddini istemiştir.

 

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

 

İlk derece mahkemesince şikayetin süreden reddi hükmünün gerekçesinde şu açıklamalarda bulunulmuştur: "İcra dosyasına göre ödeme emrinin 22/01/2015 tarihinde borçlunun oğluna tebliğ edildiği, talep üzerine kıymet takdir işleminin yaptırıldığı ve kıymet takdir raporunun da 16/05/2016 tarihinde borçlunun çalışanına tebliğ edildiği, her ne kadar ödeme emri tebliği usulsüz ise de, borçluya ödeme emri tebliğinden sonra kıymet takdir raporunun veya satış ilanının tebliğ edilmesi halinde, bu tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin iddiada bulunulmadığında, borçlunun şikayete konu tebligatı en geç kıymet takdir tutanağının tebliği ile öğrendiğinin kabul edilerek usulsüz tebligat şikayetinin süreden reddi gerektiğinin uygulamada kabul edildiği (12.HD. 2016/4890, 2016/22245). Bu duruma göre, davacı vekilinin takipten 11/04/2017 tarihinde 103 davetiyesinin tebliği ile haberdar olduklarını belirterek usulsüz tebliğ nedeniyle ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesini talep etmiş ise de, kıymet takdir raporunun 16/05/2016 tarihinde tebliğ edildiği, bu tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin iddiada bulunulmadığından, usulsüz tebliğin en geç kıymet takdir tutanağının tebliği ile öğrenildiğinin kabulü gerektiği, şikayetin yasal sürede yapılmadığı anlaşıldığından şikayetin süreden reddine karar verilmiştir."

 

İCRA DOSYASI: Denizli 5.İcra Müdürlüğünün 2015/15 E. esas sayılı dosyasında davalı alacaklılar vekili tarafından davacı borçlu aleyhine 176.566,14 II. Toplam alacak için genel haciz yoluyla takip yapılmıştır.

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE:

 

İlk derece mahkemesinin süreden red hükmüne karşı istinaf yoluna başvuran davacı taraf süre tutum dilekçesi vermiştir. Bu dilekçesinde istinaf gerekçelerini yazmamış ve istinaf nedenlerini gerekçeli hükmün tebliğinden sonra dosyaya sunacaklarını belirtmiştir. Gerekçeli hüküm davacı vekiline 21/07/2017 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen davacı vekili gerekçeli istinaf dilekçesini İİK363.maddede belirtilen 10 günlük süreyi geçirerek 10/08/2017 tarihinde vermiş olduğundan gerekçeli istinaf dilekçesi incelemeye esas alınmamıştır.

 

HMK 352.maddede istinaf başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilmemesi durumunda öncelikle gerekli kararın verileceği yazılıdır. HMK 342/3 maddesinde başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilmediği durumlarda 355.madde çerçevesinde inceleme yapılacağı belirtilmiştir. HMK 355.maddeye göre istinaf incelemesi, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.

 

İstinafa konu hükümde kamu düzenine aykırı bir husus bulunmadığından davacı borçlunun istinaf başvurusunun esastan reddine hükmedilmiştir. (HMK 353/1-b-1)

 

HÜKÜM: 1- İstinaf başvurusunun esastan reddine,

 

2- İstinaf harcı peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına,

 

3- İstinaf yoluna başvuranın yaptığı istinaf giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.

 

4- İstinaf gider avansının kullanılmayan kısmının yatıran tarafa hüküm kesinleştiğinde iadesine,

 

HMK 361. madde gereğince hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Dairemize veya ilgilinin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe vermek yada sözlü beyanda bulunup tutanağa kaydettirmek yoluyla Yargıtay’a temyiz yoluna başvurma hakkı açık olarak dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda oy çokluğuyla 09.10.2017 tarihinde karar verilmiştir.

 

 

KARŞI OY

 

İİK. 365\1 maddesine göre; süresi geçmiş bir şikayete ilişkin karar hakkında istinaf yoluna başvurulursa, Hukuk Muhakemeleri Yasasının ilgili hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir.

 

Bölge Adliye Mahkemesi, İİK`nın 365/1 maddesi kapsamına girdiği halde icra mahkemesince istemin reddine karar verilmemiş başvuruyu geri çevirmeyip doğrudan kesin karara bağlar.

 

İİK 363.maddesinde, kararlar, madde ve niteliklerine göre sayılarak, bu sayılan kararlar hakkında istinaf yoluna başvurulamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca İİK 97/5, 128/a maddesi gibi bazı maddelerde verilen kararın kesin olduğu ayrıca belirtilmiştir. İİK 363.maddesinde, kararların maddesine ve türüne bakılmaksızın 7.000,00 TL`nin altında bir miktara ilişkin olması halinde istinaf yoluna başvurulamayacağı da belirtilmiştir.

 

Bu düzenlemeye benzer şekilde İİK 365/1 maddesinde, istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara karşı istinaf yoluna başvurulursa bu istemin icra mahkemesince reddedileceği belirtildiği gibi bunlara ek olarak icra mahkemesinin istinaf başvurusunu reddetmesi gerektiği bazı diğer karar türleri yazılmıştır. İİK 365/1 maddesine göre; vazgeçme nedeniyle itirazın veya şikayetin reddine yahut süresi geçmiş bir şikayete ilişkin karara karşı istinaf yoluna başvurulursa icra mahkemesinin bu istemi reddetmesi gerekir. Bu yasanın emredici hükmüdür. Bu hükme rağmen icra mahkemesi istemi reddetmezse bölge adliye mahkemesi, İİK 365/3 maddesine göre bu başvuruyu geri çevirmeyip kesin olarak istinaf istemini reddetmek zorundadır.

 

Şikayet niteliğinde olan ödeme emri tebliğ işleminin iptali talebinin süreden reddi hükmü hakkında, yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere göre, istinaf yoluna başvurulamayacağından ve istinaf başvurusunun reddi gerektiğinden HMK 352 ve İİK 365\1,3 maddeleri gereğince istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiğinden esastan red yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum. 09/10/2017 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube