Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAHKEMENİN HERHANGİ BİR İHTARAT YAPMADAN VERDİĞİ KESİN MEHİLİN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI.

T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2013/ 13314 
Karar: 2014 / 1982 
Karar Tarihi: 05.02.2014


ÖZET: Dava, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine dairdir. Mahkemenin herhangi bir ihtarat yapmadan verdiği kesin mehil sonuç doğurmayacağı gibi mahkemece, davacının delilleri arasında bildirdiği davalı şirkete taşınması için eşyalarını teslim ettiğine dair makbuz suretinin davalı şirkette bulunduğunu ve davalı taraftan istenilmesi gerektiğini dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususu irdelenmeden ve usulüne uygun verilmemiş olan kesin süreye rağmen davacının, anılan makbuzu süresinde ibraz etmediğinden bahisle davanın reddi doğru olmamış kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
(6100 S. K. m. 94, 114, 115, 121)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 5.9.2012 tarih ve 2012/355-2012/632 Sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü: 

Karar: Davacı, 13.7.2011 tarihinde Bismil ilçesinde faaliyet gösteren V... Kargo isimli taşıma şirketine N-119... kargo seri numarası ile ev eşyalarını Alanya`da teslim almak ve sigortalatmak suretiyle teslim ettiğini, ancak üç büyük saman çuvalı içindeki eşyalarının teslim edilmediğini, teslim edilmeyen ve kaybolduğu bildirilen 3 büyük çuval içindeki eşyaların toplam bedelinin 20.000,00 TL olduğunu, teslimatı yapamayan Yurt İçi Kargo görevlilerinin eşyaların değerlerini bildirmesi halinde kendisine ödeme yapacaklarını bildirdiklerini, ancak bildirmesine rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığını, daha sonra da kendisine herhangi bir ödeme yapmayacaklarını söylediklerini belirterek kendisine teslim edilmeyen eşyaların değeri olarak 20.000,00 TL maddi, davalının haksız tutum ve davranışlarından dolayı mağdur olması sebebiyle de 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak tarafına ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, davacının 13.7.2011 tarihinde V... Kargo isimli taşıma şirketine N-119... seri numaralı makbuzla eşyalarını teslim ettiğini beyan ettiği, ancak makbuzun suretini dosyaya ibraz etmediği, tensip 7 numaralı ara kararı ile bu eksikliği ikmal etmesi için davacıya H.M.K.nun 121 ve 94. maddesi gereğince 2 haftalık kesin süre verildiği, kesin süreye rağmen eksikliğin ikmal edilmediği gerekçesiyle H.M.K.nun 114/2, 115/2,121 ve 94. maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verilmiştir. 

Kararı, davacı temyiz etmiştir. 

Dava, taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemine dair olup mahkemece, 12.6.2012 tarihli tensip zaptının 7 numaralı bendinde, davacının, davalı kargo şirketine taşınması için eşya teslim ettiğine dair ve bu eşyaları sigorta ettiğine dair tüm belgelerin 2 haftalık kesin süre içerisinde davacı tarafından ibraz edilmesine karar verilmiştir. Davaların yok yere uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere uygulanan kesin süre kuralı kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, öncelikle, kesin süreye dair ara kararı her türlü yanlış anlaşılmayı önleyecek biçimde açık ve eksiksiz yazılmalı, yapılacak işler teker teker belirtilmelidir. Bunun yanında verilen süre yeterli, emredilen işler gerekli ve yapılabilir nitelik taşımalı, ayrıca hakim süreye uymamanın sonuçlarını açıkça anlatmalı ve tarafları uyarmalıdır. Mahkemenin herhangi bir ihtarat yapmadan verdiği kesin mehil sonuç doğurmayacağı gibi mahkemece, davacının delilleri arasında bildirdiği davalı şirkete taşınması için eşyalarını teslim ettiğine dair makbuz suretinin davalı şirkette bulunduğunu ve davalı taraftan istenilmesi gerektiğini dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususu irdelenmeden ve usulüne uygun verilmemiş olan kesin süreye rağmen davacının, anılan makbuzu süresinde ibraz etmediğinden bahisle davanın reddi doğru olmamış kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir. 

Sonuç: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı asilin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcın istemi halinde temyiz eden davacıya iadesine, 05.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube