Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BANKALARIN FAZLA PARA TAHSİL ETMESİ.


T.C YARGITAY 
11.Hukuk Dairesi 
Esas: 2016/ 3370 
Karar: 2017 / 5391 
Karar Tarihi: 16.10.2017


MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... ... 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 22/12/2015 tarih ve 2015/440-2015/555 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın Hasanpaşa Şubesinden 60.000,00 TL kredi kullandığını, ödeme planına göre ilk üç taksiti 4.234,23 TL olarak zamanında ödediğini, 4. taksit olan 22.07.2013 tarihinde bankaya başvurarak krediyi erken kapatmak istediğini bildirdiğini, bankanın belirttiği 64.961,20 TL`yi ... Bankası ... Şubesinden havale ederek ödediğini, bilahare yaptığı denetimde davalı bankanın 7.046,90 TL fazla tahsilat yaptığının tespit edildiğini, fazla tahsilatı ödemesi için davalıya ihtar gönderildiğini ileri sürerek bankaca alınan 7.046,90 TL erken kapama komisyonunun fiili ödeme tarihi olan 08.07.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bankadan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir. 

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davanın, kredi sözleşmesinden doğan haksız kesintilerin iadesi istemine ilişkin olduğu, taraflar arasındaki kredi sözleşmesinden dolayı 57.202,80 TL ana para, 7.622,20 TL erken ödeme ücreti olmak üzere toplam 64.825,00 TL tahsilat yapıldığı, taraflar arasındaki sözleşmeye göre belli bir oran kararlaştırılmadığı, bankanın takdirine bırakıldığı, bankaların uyguladığı erken kapama ücret oranlarının tespit edildiği, oranların %2 ile %10 oranında değiştiği, alınan bilirkişi raporunda 10 bankanın oranları alınarak ortalamasının BSMV hariç, %4 olarak tespit edildiği, bu oranın hakkaniyete uygun olduğu, bu orana göre bankanın kesmesi gereken erken ödeme ücretinin 2.288,08 TL olduğu, BSMV ücreti dahil toplamda 2.402,48 TL olduğu, bankanın 7.622,20 TL tahsil ederek toplamda 5.219,72 TL fazla tahsilat yaptığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 5.219,72 TL`nin 26/10/2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir. 

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 267,43 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 16/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube