Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
KADOSTRO MÜDÜRLÜGÜNE İLGİLİLERİN BAŞVURUSU ÜZERİNE DÜZELTME İŞLEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARA KARŞI AÇILMIŞ OLUP, GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

T.C YARGITAY 
16.Hukuk Dairesi 
Esas: 2015 / 17943 
Karar: 2017 / 6210 
Karar Tarihi: 09.10.2017


MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : 3402 SY`NIN 41.MD.Sİ UYARINCA YAPILAN DÜZELTME Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay`ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 

Davacının, 3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun 41. maddesine dayanarak yaptığı teknik hataların düzeltilmesi talebinin Kadastro Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine, davacı maliki olduğu 114 ada 12 parsel sayılı taşınmazın kadastro çalışması sırasında yapılan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hataların Kadastro Kanunu`nun 41. maddesi uyarınca düzeltme yapılması talebiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu`nun "Hataların Düzeltilmesi" başlıklı 41. maddesi uyarınca, kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumları kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re`sen düzeltilir ve düzeltme kararı, ilgili taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ edilir. Yine aynı madde uyarınca, ilgilileri tarafından düzeltme kararının kaldırılması istemiyle tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılabilir. Dava açılmadığı takdirde düzeltme kararı kesinleşir ve tapu kaydına işlenir. Maddenin açıklanan içeriği karşısında, re`sen veya istem üzerine Kadastro Müdürlüğünce yapılan düzeltmelere karşı 30 günlük süre içinde açılan davalarda Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Diğer taraftan, Kadastro Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu üzerine düzeltme isteminin reddine dair verilen kararlara karşı veya yukarıda sözü edilen 30 günlük sürenin dolup tapu kaydına işlenmesinden sonra açılacak davalarda görevli mahkemenin neresi olduğu konusunda Kadastro Kanunu`nda özel bir düzenleme bulunmadığından, bu tür davalarda görev, 6100 sayılı HMK`daki genel hükümler uyarınca belirlenir ve ihtilaf çekişmeli yargı işi olduğundan Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Somut olayda dava, Kadastro Müdürlüğüne ilgililerin başvurusu üzerine düzeltme isteminin reddine ilişkin karara karşı açılmış olup bu tür davalarda görevli mahkeme yukarıda açıklandığı üzere Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Hal böyle olunca; mahkemece, işin esasına girilerek tüm deliller değerlendirilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, 09.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube