Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YENİ HMK DÜZENLEMESİNE RAĞMEN,ÇEKİŞMESİZDE OLSALAR TİCARİ DAVALARDA GÖREV TİCARET MAHKEMELERİNE AİTTİR

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/12741

K. 2011/16012

T. 29.11.2011

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi`nce verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, taraf markalarını benzer olduğu, iltibas tehlikesi oluşturduğu, markanın hükümsüzlüğünün gerektiği, tescilli markanın aynen kullanımının haksız rekabet oluşturmayacağı, ancak davalının, davacının etiketlerini neredeyse ayniyet düzeyinde taklit ettiği, bu durumun haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, haksız rekabet sebebiyle B.K.nun 42. maddesi uyarınca takdiren 8.000.00-TL. tazminatın davalıdan tahsiline ve karar özetinin ilanına dair tesis edilen karar, davalı vekilinin temyizi üzerine, dairemizce onanmıştır.

Davalı vekili, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1-) Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve H.U.M.K.nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiç birisini ihtiva etmeyen diğer karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.

2-) Dava tescilli markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi, haksız rekabetin tespiti, önlenmesi ve maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğüne, haksız rekabetin tespitine, önlenmesine, maddi tazminatın kısmen kabulüne ve hüküm özetinin ilanına karar verilmiştir. Ancak, 556 Sayılı KHK.`nin 72. maddesi uyarınca hüküm özetinin ilanı salt marka hakkına tecavüz durumlarında mümkündür. Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde hüküm özetinin ilanına karar verilmesi doğru değildir. Bu durum karşısında, hüküm özetinin salt haksız rekabete dair kısmının ilanına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde markanın hükümsüzlüğüne dair kısmı da kapsar şekilde tamamının ilanı yönünde karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu yönüyle davalı yararına bozulması gerekmiş ise de. yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapmayı gerektirmediğinden kararın bu yönüyle düzelterek ONANMASINA karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı vekilinin diğer karar düzeltme istemlerinin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan sebeplerle karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 9.5.2011 tarih, 2009/10202 Esas 2011/5549 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak kararın hüküm fıkrasının 4. maddesindeki "hüküm özetinin... " İbaresinden sonra gelmek üzere, "haksız rekabete dair kısmının..." ibaresinin eklenmesi suretiyle düzeltilmesine ve kararın düzeltilmiş bu durumuyla ONANMASINA, ödediği karar düzeltme harcının istemi halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 29.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube