Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİ ADINA ALDIKLARI PARALARI VE BAŞKACA DEĞERLERİ GECİKTİRMEKSİZİN MÜVEKKİLLERİNE DUYURMAK VE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR


ANKARA DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

 

ŞİKAYETÇİ                  : ****************

ŞİKAYETLİ                  : Av. ****************

KARAR TARİHİ           : ****************


Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun ************ gün ve *********** sayılı kararı ile hakkında Disiplin Kovuşturması Açılmasına karar verilen Av. ************** ile ilgili olarak dosya üzerinden yapılan kovuşturma sonunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Sav                              :

Şikayetçi *******, şikayetinde özetle, eşinden boşanmak ve müşterek çocuklara nafaka ödenmesini sağlamak üzere şikayetli avukatı vekil tayin ettiğini, bununla ilgili olarak Ankara **. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2001/740 E. sayılı kararının Ankara **. İcra Müdürlüğü’nün 2003/386 E. sayılı dosyası ile icraya konulduğunu, şikayetlinin icra dosyasından tahsil ettiği paraları kendisine ödemediğini ileri sürerek şikayetli hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.

 

Savunma                    :

Şikayetli Av. *******, yapılan tebligata rağmen şikayet konusu ile ilgili olarak herhangi bir yanıt vermemiştir.

 

Gerekçe                      :

Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun ****.2007 gün ve 2007/** E. sayılı kararı ile şikayetli Av.*******hakkında Avukatlık Kanunu’nun 34. ve TBB Meslek Kuralları’nın 43. maddelerini ihlal ettiğinden bahisle disiplin kovuşturması açılmıştır.

Takip Konusu icra dosyasının incelenmesinde; şikayetli avukatın Ankara **. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24.12.2002 tarih ve 2001/740 E., 2002/816 K. dayalı olarak nafaka ve yargılama giderleri için 27.01.2003 tarihinde **. İcra Müdürlüğü’nün 2003/386 E. sayılı dosyası ile takip başlattığı, 04.08.2003-17.02.2005 tarihleri arasında toplam 1,982,40YTL tahsil ettiği halde müvekkiline ödemediği, şikayetçi alacaklının bunun üzerine 26.10.2004 tarihinde şikayetli avukatı azlettiği anlaşılmaktadır

Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesine göre; avukatlar yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Öte yandan TBB Meslek Kuralları 43.maddesine göre; avukatlar, müvekkilleri adına aldıkları paraları ve başkaca değerleri geciktirmeksizin müvekkillerine duyurmak ve vermek yükümlülüğü altındadır.

Şikayetli avukatın müvekkili adına tahsil ettiği parayı makul süre içinde bildirip kendisine ödememesi özen borcunun ihlali sonucunu doğuracağı gibi avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene de aykırıdır.

İddia, savunma ve tüm dosya kapsamından Şikayetli avukatın Avukatlık Kanunu’nun  34.maddesi ile Meslek Kuralları’nın  43.maddesine aykırı davranarak disiplin suçu işlediği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

 

KARAR                        : Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere; Şikayetli Av. **************’nın  Avukatlık Kanunu’nun 34.maddesi ile Meslek Kurallarının 43.maddesini ihlal ettiği anlaşılmakla disiplin suçu işlediği sonuç ve kanaatine varıldığından Avukatlık Kanunu’nun 134. ve 135/2. maddeleri gereğince KINAMA cezası ile cezalandırılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığına itiraz yolu açık olmak üzere,  dosya üzerinden oybirliğiyle karar verildi. ********.2008

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube