Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
BORÇLU VEKİLİNİN İCRA MAHKEMESİNE YAPTIĞI BAŞVURUNUN YASAL YEDİ GÜNLÜK SÜREDEN SONRA OLDUĞU-ŞİKAYETİN SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/9885

K. 2017/1271

T. 6.2.2017

• ŞİKAYET ( Usulsüz Tebligat İşleminin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Yedi Günlük Süre İçerisinde İcra Mahkemesine Şikayet Olarak Bildirilmesi Gereği - Yedi Günlük Şikayet Süresi İçinde Yapılmayan Usulsüz Tebligat Şikayetinin Reddi Gereği )

• USULSÜZ TEBLİGAT ( Öğrenildiği Tarihten İtibaren Yedi Günlük Şikayet Süresi İçerisinde İcra Mahkemesine Bildirilmesi Gereği - 103 Tebligatının Yapıldığı Borçlunun Bu Tebligatın Usulsüz Olduğuna Dair Bir İddiası Olmadığı Anlaşılmakla En Geç Bu Tarihte Ödeme Emrinden Haberdar Olduğunun Kabulü Gereği )

2004/m.16

ÖZET : Usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, borçlunun, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğu iddiasıyla icra mahkemesine şikayette bulunduğu, mahkemece işin esasının incelenerek istemin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK`nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekir.

Somut olayda, usulsüz de olsa 23.06.2015 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği, bundan sonra, borçluya, takip dosyası bilgilerine yer verilerek 18.08.2015 tarihinde 103 davetiyesinin tebliğ edildiği ve borçlunun ödeme emri tebliğ işlemi dışında diğer tebligatların da usulsüz tebliğ edildiği yönünde bir iddiasının olmadığı anlaşılmakla, en geç 18.08.2015 tarihinde takipten ve dolayısıyla usulsüz tebligattan haberdar olduğunun kabulü gerekir.

Bu durumda, borçlu vekilinin 05.11.2015 tarihinde icra mahkemesine yaptığı başvuru, İİK`nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonra olup, mahkemece, şikayetin süre aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek istemin reddi doğru değil ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube