Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
SÜRENİN SON GÜNÜNÜN YILBAŞI TATİLİ OLMASI NEDENİ İLE İTİRAZ SÜRESİNİN UZADIĞI,İTİRAZIN SÜRESİNDE OLMADIĞI


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/19934

K. 2015/29850

T. 30.11.2015

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki üçüncü kişinin tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Alacaklı vekili, 3. kişiye gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesine verilen cevapta borçlunun 20.000,00 TL alacağı bulunduğunun bildirildiğini, gönderilen 89/2 haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesine rağmen 3. haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek işlemi şikayet etmiş, mahkemece 89/2 haciz ihbarnamesine yasal süre geçtikten sonra 06.01.2015 tarihinde itiraz edildiği gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

İİK`nun 89/3. maddesinde aynen “Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tesbit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir” düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, 3. kişiye gönderilen 89/2 haciz ihbarnamesinin 25.12.2014 tarihinde tebliğ edildiği, sürenin son gününün yılbaşı tatili olması sebebiyle itiraz süresinin 02.01.2015 tarihine kadar uzadığı, idari tatillerde süreler işlemeye devam edeceğinden 3. kişi vekili tarafından 05.01.2015 tarihinde Uyap sistemi üzerinden gönderilen itiraz süresinde olmayıp, mahkemenin 06.01.2015 tarihinde itiraz edildiğine ilişkin gerekçesi yerinde değil ise de sonuçta istem kabul edildiğinden sonucu doğru olan mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Üçüncü kişinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK`nun 366. ve HUMK`nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube