Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İŞ KANUNUNA MUHALEFETTEN KAYNAKLANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR


T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/12513

K. 2017/57

T. 9.1.2017

• İTİRAZIN İPTALİ (Mahkemece Uyuşmazlık Konusu Alacağın 4857 Sayılı İş Kanunu`na Muhalefetten Kaynaklanan İdari Para Cezasına Dair Olduğu Uyuşmazlığa Bakma Görevinin İş Mahkemesine Ait Olduğu Gerekçesi İle Görevsizlik Kararı Verildiği/4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu İle İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceğinin Düzenlendiği 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 108. Maddesinde de Aynı Yönde Hükme Yer Verildiğinden Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu)

• İŞ KANUNU`NA MUHALEFETTEN KAYNAKLANAN İDARİ PARA CEZASI (İtirazın İptali - 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu İle İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceğinin Düzenlendiği 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 108. Maddesinde de Aynı Yönde Hükme Yer Verildiğinden Uyuşmazlığın Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri`nde Çözüleceği)

• GÖREVLİ MAHKEME (4857 S.K.`a Muhafelefetten Kaynaklanan İdari Para Cezası/İtirazın İptali - 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu İle İdari Para Cezalarının Genel Esaslara Göre Tahsil Edileceğinin Düzenlendiği 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 108. Maddesinde de Aynı Yönde Hükme Yer Verildiğinden Uyuşmazlığın Çözümünde Genel Görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri Görevli Olduğu)

4857/m.92,107/a,108

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, uyuşmazlık konusu alacağın, 4857 Sayılı İş Kanunu`na muhalefetten kaynaklanan idari para cezasına dair olduğu, uyuşmazlığa bakma görevinin iş mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir. 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile, idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceğinin düzenlendiği 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 108. maddesinde de aynı yönde hükme yer verildiği görülmekle; uyuşmazlığın çözümünde, genel görevli asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 24/07/2014 gününde verilen dilekçeyle itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın görev yönünden reddine dair verilen kararın Yargıtay`ca incelenmesi taraflarca süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın görev nedeni ile reddine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 92.maddesine muhalefetten, 107/a maddesi uyarınca idari para cezası düzenlendiğini, kesinleşen bu yaptırımın davalı tarafından ödenmemesi üzerine tahsili için icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu beyan ederek, davalının itirazının iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, uyuşmazlık konusu alacağın, 4857 Sayılı İş Kanunu`na muhalefetten kaynaklanan idari para cezasına dair olduğu, uyuşmazlığa bakma görevinin iş mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Dosya kapsamından, davanın daha önce iş mahkemesinde açıldığı ve İş Mahkemesi`nin 07/08/2014 tarih, 2014/361 E. ve 2014/352 K. sayılı kararı ile genel görevli mahkemelerin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verildiği, bu kararın Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır. Göreve dair karar kesinleşmekle mahkemece yeniden görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamıştır.

Kaldı ki, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile, idari para cezalarının genel esaslara göre tahsil edileceğinin düzenlendiği 4857 Sayılı İş Kanunu`nun 108. maddesinde de aynı yönde hükme yer verildiği görülmüştür. Bu düzenlemeler de dikkate alındığında; uyuşmazlığın çözümünde, genel görevli asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Mahkemece, yazılı gerekçe ile iş mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda gösterilen sebeple taraflar yararına BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve davalıdan peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 09.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube