Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
İNŞAAT VE ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığı Ancak Kanıtlanan Faydalı ve Zaruri İşler Bedelinin Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İstenebileceği - Taraflar Arasındaki Sözleşmesinin Kanıtlanmadığından Bahsile Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/3711

K. 2011/4581

T. 12.7.2011

• İNŞAAT VE ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taraflar Arasında Yazılı Bir Sözleşme Bulunmadığı Ancak Kanıtlanan Faydalı ve Zaruri İşler Bedelinin Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İstenebileceği - Taraflar Arasındaki Sözleşmesinin Kanıtlanmadığından Bahsile Davanın Reddinin Hatalı Olduğu )

• VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Eser Sözleşmesi - Yazılı Bir Sözleşmeye Dayanmayan Ancak İmal Edildiği Kanıtlanan Faydalı ve Zaruri İmalatlar Bedelinin Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre İstenebileceği )

818/m. 410

ÖZET : Taraflar arasında davaya konu işlerin imali konusunda herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadığı çekişmesizdir. Ne var ki, davacının icra takibi konusu yaptığı imalatın yapıldığı kanıtlandığı ve bu işlerin davalı yararına faydalı ve zaruri işlerden olduğu anlaşıldığı takdirde B.K.nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca vekaletsiz iş görme hükümlerine göre istenebilir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükümün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, davacı yanca yapıldığı ileri sürülen imalat bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itiraz üzerine açılan itirazın iptali, takibin devamı ve %40 icra inkar tazminatının ödetilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı yüklenici, davalı üniversitenin muhtelif inşaat ve onarım işlerini yaptığını ancak bedelinin ödenmediğini iddia ederek icra takibi başlatmış, davalı iş sahibi ise yapıldığı ileri sürülen işlerin Kamu İhale Yasası çerçevesinde yapılmadığını, o sebeple davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Taraflar arasında davaya konu işlerin imali konusunda herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadığı çekişmesizdir. Ne var ki, davacının icra takibi konusu yaptığı imalatın yapıldığı kanıtlandığı ve bu işlerin davalı yararına faydalı ve zaruri işlerden olduğu anlaşıldığı takdirde B.K.nın 410 ve devamı maddeleri uyarınca vekaletsiz iş görme hükümlerine göre, yanlar arasında yazılı sözleşme bulunmasa bile, bedelini talep etmeye hakkı bulunmaktadır. Nitekim davalı yanca dosyaya ibraz edilen ve davalının Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ile iki mühendisinin imzasının bulunduğu 25.2.2009 tarihli raporda, davacı firmanın 2006 ve 2007 yıllarında davaya konu işleri herhangi bir sözleşme düzenlenmeden yaptığı bildirilmiştir. Bu itibarla uyuşmazlık konusu işlerin neler olduğu davacıya açıklattırılıp bu husustaki deliller de toplandıktan sonra mahallinde uzman bilirkişi refakatiyle keşif yapılmak suretiyle yapıldığı saptanan işlerin yapıldıkları tarihteki serbest piyasa rayiçleri ile bedelinin hesaplattırılıp hüküm altına alınması gerekmektedir.

Değinilen hususlar nazara alınmaksızın, taraflar arasında eser sözleşmesinin varlığının kanıtlanamadığından bahisle red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükümün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, ödenen temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 12.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube