Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
MAAŞ HACZİNİN İCRA EDİLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İNFAZDA ZORLUK ÇIKARACAK NİTELİKTE OLMASI

T.C YARGITAY 

12.Hukuk Dairesi 

Esas: 2013 / 17259 

Karar: 2013 / 25528 

Karar Tarihi: 08.07.2013

 

ÖZET: Olayda muhtarlık maaşının tamamı üzerine konulan bloke işleminin kaldırılarak maaş haczinin 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen kriterlerde icra edilmesine karar verilmiştir. Hüküm bu haliyle açık olmadığı gibi, şüphe ve tereddüt uyandıracak, infazda zorluk çıkaracak şekildedir. Hukuk Genel Kurulu`nun ... sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hüküm içeriğinin aynen infazı zorunludur. İlamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez. Bu nedenle hüküm fıkrasının hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça yazılması zorunludur. Buna göre mahkemece, 6100 Sayılı Kanunun ilgili maddesine uygun tesis edilmiş bir hüküm bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir.(2004 S. K. m. 83) (6100 S. K. m. 297) (YHGK. 08.10.1997 T. 1997/12-517 E. 1997/776 K.) 

 

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Karar: Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü takipte borçlu muhtarlık maaşının tamamına haciz konulduğunu, maaşının tamamının haczedilemeyeceğini belirterek, maaşının1/4 `ünün kesilerek kalan miktarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Mahkemece şikayetin kabulü ile muhtarlık maaşının tamamı üzerine konulan bloke işleminin bu aşamada kaldırılarak maaş haczinin İİK.`nun 83. maddesinde belirtilen kriterlerde icra edilmesine karar vermiştir.

 

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

 

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun <Hükmün Kapsamı> başlıklı 297/2. maddesinde; <Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.> düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme yargıda açıklık ve netlik prensibinin bir gereğidir. Aksi hal, yeni tereddüt ve ihtilaflar yaratır. Hatta giderek denilebilir ki, dava içinden davalar doğar, hükmün hedefine ulaşmasını engeller, kamu düzeni ve barışı oluşturulamaz. (HGK`nun 05.12.2007 gün ve 2007/3-981/936 sayılı, 23.10.2008 gün ve 2008/14-29/4 sayılı kararları).

 

Somut olayda, mahkemece, İİK`nun 83.maddesi gereğince, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar tenzil edildikten sonra ve maaşın 1/4`ünden az olmamak üzere haczin devamı, bu kısmı aşan miktar üzerindeki haczin kaldırılması yönünde işlem yapması için icra müdürlüğüne talimat verilmesi şeklinde şikayetin kabulü gerekirken, muhtarlık maaşının tamamı üzerine konulan bloke işleminin bu aşamada kaldırılarak maaş haczinin İİK.`nun 83. maddesinde belirtilen kriterlerde icra edilmesine karar verilmiştir. Hüküm bu haliyle açık olmadığı gibi, şüphe ve tereddüt uyandıracak, infazda zorluk çıkaracak şekildedir. Hukuk Genel Kurulu`nun 08.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E.-1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere, ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. 

 

Diğer bir anlatımla hüküm içeriğinin aynen infazı zorunludur. İlamın infaz edilecek kısmı yorum yoluyla belirlenemez. Bu nedenle hüküm fıkrasının hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça yazılması zorunludur. 

 

Buna göre mahkemece, 6100 Sayılı HMK`nun 297/2. maddesine uygun tesis edilmiş bir hüküm bulunmadığından kararın bozulması gerekmiştir. 

 

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube