Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/11006

K. 2012/18656

T. 5.11.2012

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazasından Kaynaklanan - Davacı Anneye Kuruma Müracaat Ederek İş Kazası Sigorta Kolundan Ölüm Geliri Bağlanması İçin Müracaatta Bulunması Talebinin Reddi Halinde SGK Başkanlığına Tespit Davası Açması İçin Önel Verilmesi Gerektiği )

• İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Maddi ve Manevi Tazminat Davası - Davacı Anneye Kuruma Müracaat Ederek Ölüm Geliri Bağlanması İçin Müracaatta Bulunması Talebinin Reddi Halinde SGK Başkanlığına Tespit Davası Açması İçin Önel Verilmesi Gerektiği )

• ÖLENİN YAKINLARININ TAZMİNAT İSTEMİ ( İş Kazasından Kaynaklanan - Gelir Bağlandığı Takdirde Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Verilere Göre Hesaplanan İlk Peşin Sermaye Değerini Kurumdan Sormak ve Bildirilen Miktarın Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Veriler Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gerektiği )

• ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASI ( Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Verilere Göre Hesaplanan İlk Peşin Sermaye Değerini Kurumdan Sormak ve Bildirilen Miktarın Hüküm Tarihine En Yakın Tarihte Belli Olan Veriler Nazara Alınarak Hesaplanan Tazminattan İndirilmesi Gerektiği - İş Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi )

5510/m.13,20

4447/m.Ek.38

ÖZET : Dava, iş kazası sonucu ölen işçinin yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Yapılacak iş; davacı anneye Kuruma müracaat ederek iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması için müracaatta bulunmak, Kurumca talebinin reddedilmesi halinde SGK Başkanlığına "iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması gerektiğinin tespiti" davası açması için önel vermek, dava açılması halinde kesinleşen dava sonrasında gelir bağlandığı takdirde; hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre hesaplanan ilk peşin sermaye değerini Kurumdan sormak ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak hesaplanan tazminattan indirilmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.

DAVA : Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Kezban Gamze Asefler tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-Dava, iş kazası sonucu ölen işçinin yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkeme, davanın davacı H. K. yönünden maddi tazminat talebinin reddine, davanın davacı A. H. yönünden maddi tazminat davasının kabulüne, 11.301,90 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile adı geçen davacıya verilmesine, davanın manevi tazminat yönünden kısmen kabulü ile davacılardan H. K. yönünden manevi tazminatın kısmen kabulüne, 5.000,00 TL manevi tazminatın, davacılardan A. H. yönünden manevi tazminatın kısmen kabulüne, 17.500,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile adı geçen davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, ihbar edilen SGK hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına, karar vermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine ilişkin davalarda ( tazminat davaları ) öncelikle zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası niteliğinde olup olmadığı, haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından hak sahiplerine bağlanan gelirin hükme en yakın tarihteki ilk peşin sermaye değerinin hüküm tarihine en yakın tarihteki verilere göre belirlenen tazminattan düşülmesi gerektiği Yargıtay`ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.

5510 sayılı Yasa`nın 13. maddesinde iş kazasının 4. maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde bu sürenin iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği, 5510 sayılı Yasa`nın 20. maddesinde ise iş kazasına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanacağı bildirilmiştir.

Somut olayda iş kazası olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edildiği açık olan olayda davacı annenin Kuruma iş kazası sigorta kolundan aylık bağlanması için başvurmadığı anlaşılmaktadır.

Yapılacak iş; davacı anneye Kuruma müracaat ederek iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması için müracaatta bulunmak, Kurumca talebinin reddedilmesi halinde SGK Başkanlığına "iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri bağlanması gerektiğinin tespiti" davası açması için önel vermek, dava açılması halinde kesinleşen dava sonrasında gelir bağlandığı takdirde 4447 sayılı Yasanın Ek 38. maddesi gereğince hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre hesaplanan ilk peşin sermaye değerini Kurumdan sormak ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak hesaplanan tazminattan indirilmek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.

O halde davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 05.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube