Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TEFECİLİK SUÇU HAKKINDA YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5743

K. 2014/6848

T. 19.6.2014

• TEFECİLİK SUÇU ( Oluşması İçin Sanığın Yalnızca Bir Kişiye Ödünç Para Vermesinin Yeterli Olduğu - Bu İşi Meslek Haline Dönüştürüp Dönüştürmemesinin Öneminin Bulunmadığı )

• BİRDEN FAZLA KİŞİYE ÖDÜNÇ PARA VERİLMESİNİN TEK SUÇ OLUŞTURMAMASI ( Tefecilik Suçu - Oluşması İçin Sanığın Yalnızca Bir Kişiye Ödünç Para Vermesinin Yeterli Olduğu/Bu İşi Meslek Haline Dönüştürüp Dönüştürmemesinin Öneminin Bulunmadığı Bu Sebeple Suçun Temadi Ettiğinden ve Birden Fazla Kişiye Ödünç Para Verilmesinin Tek Suç Oluşturduğundan Bahsedilemeyeceği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Tefecilik Suçu - Suçun Temadi Ettiğinden ve Birden Fazla Kişiye Ödünç Para Verilmesinin Tek Suç Oluşturduğundan Bahsedilemeyeceği/Ancak Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Tefecilik Suçunu Birden Fazla Kez ve Birden Fazla Kişiye Karşı İşlediği Anlaşılan Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanacağı )

• TEFECİLİK SUÇUNUN BİRDEN FAZLA KEZ VE BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ ( Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması - Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Tefecilik Suçunu Birden Fazla Kez ve Birden Fazla Kişiye Karşı İşlediği Anlaşılan Sanık Hakkında Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

5237/m.241/1

ÖZET : Sanık hakkında görülen dava tefecilik suçuna ilişkindir. Tefecilik suçunun “kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi …” biçiminde tanımlandığı, bu düzenlemeye göre suçun oluşması için sanığın yalnızca bir kişiye ödünç para vermesi yeterli olup, bu işi meslek haline dönüştürüp dönüştürmemesinin öneminin bulunmadığı, bu sebeple suçun temadi ettiğinden ve birden fazla kişiye ödünç para verilmesinin tek suç oluşturduğundan bahsedilemeyeceği, ancak bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda tefecilik suçunu birden fazla kez ve birden fazla kişiye karşı işlediği anlaşılan sanık hakkında ayrı suç değil, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir.

DAVA : Tefecilik suçundan sanık M. Ş.`in, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 241/1. ( üç kez ) maddesi gereğince 3 yıl hapis cezası ( üç kez ) ile cezalandırılmasına dair, Erbaa Asliye Ceza Mahkemesi`nin 6.11.2012 tarihli ve 2009/326 Esas, 2012/506 Sayılı Kararının;

Mahkemece sanık hakkında her üç müştekiye yönelik eylemleri sebebiyle üç ayrı tefecilik suçundan ceza verilmiş ise de, 5237 Sayılı Kanunun 241. maddesinde düzenlenen tefecilik suçunun oluşabilmesi için birden fazla kişiye sistemli ve sürekli bir biçimde faiz karşılığı ödünç para verilmesi gerekmekte olup, mağdur sayısınca ayrı suç oluşmayacağı gözetilmeksizin sanık hakkında yazılı şekilde fazla ceza tayininde isabet görülmediğinden bahisle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 22.4.2014 gün ve 94660652-105-60-0673-2014.8279.28257 Sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

KARAR : 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK`nın 241. maddesinde tefecilik suçunun “kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi …” biçiminde tanımlandığı, bu düzenlemeye göre suçun oluşması için sanığın yalnızca bir kişiye ödünç para vermesi yeterli olup, bu işi meslek haline dönüştürüp dönüştürmemesinin öneminin bulunmadığı, bu sebeple suçun temadi ettiğinden ve birden fazla kişiye ödünç para verilmesinin tek suç oluşturduğundan bahsedilemeyeceği, ancak bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda tefecilik suçunu birden fazla kez ve birden fazla kişiye karşı işlediği anlaşılan sanık hakkında ayrı suç değil, zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği ve kanun yararına bozma talebinin bu gerekçeye dayalı olarak yerinde görüldüğü anlaşıldığından talebin kabulüyle,

SONUÇ : Erbaa Asliye Ceza Mahkemesince verilen 6.11.2012 gün ve 2009/326 Esas, 2012/506 Sayılı Kararın CMK`nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra ( d ) bendinin verdiği yetkiyle; hükmün ( A ) bendinde 5237 Sayılı TCK`nın 241/1. maddesi uyarınca sanığa tayin olunan 3 yıl hapis cezasına, eylemini birden fazla mağdura karşı teselsülen gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK`nın 43/1. maddesi gereğince ¼ oranında artırım yapılarak sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına denmek suretiyle düzeltilmesine, ( B ) ve ( C ) bentlerinde yer alan ayrı ayrı 3`er yıllık hapis cezası tayinine dair bölümlerin hükümden çıkartılmasına, infazın 3 yıl 9 ay hapis cezası üzerinden yapılmasına, hükmün diğer bölümlerinin aynen korunmasına, 17.6.2014 havale tarihli dilekçeyle tahliye talebinde bulunan sanık müdafiinin bu talebinin de incelemenin mahiyeti ve kurulan hükmün niteliği nazara alınarak REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 19.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube