Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3036

K. 2013/7700

T. 6.3.2013

• SIRA CETVELİ DÜZENLENMESİ İSTEMİ ( Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• HACİZ SIRASI ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verilmesi Gerektiği )

• ÖDEME ( Sıra Cetveli Düzenlenmesi İstemi - Şikayetçi Vekilinin İcra Mahkemesine Başvurusu İcra Müdürlüğünün Sıra Cetveli Yapılmadan Ödeme Yapılması İşlemine Yönelik Şikayet Olarak Kabul Edilerek İcra Müdürlüğünce Sıra Cetveli Yapılmasına Karar Verileceği )

ÖZET : İstem, dosyaya yatırılan paranın sıra cetveli düzenlenmeden ve tapudaki ilgililere ve kendilerine haber verilmeden dağıtıldığını ancak ilk haczin kendileri tarafından yapıldığını ileri sürülerek icra müdürlüğünce takip dosyasına yapılan ödemenin iptalini ve sıra cetveli düzenlenmesine ilişkindir. Mahkemece; şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusu icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılmadan ödeme yapılması işlemine yönelik şikayet olarak kabul edilerek, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İİK.nun 140. maddesi gereğince, "satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar." Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir.

İİK.nun 100. maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.

Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda, dosyaya yatırılan paranın sıra cetveli düzenlenmeden ve tapudaki ilgililere ve kendilerine haber verilmeden dağıtıldığını ancak ilk haczin kendileri tarafından yapıldığını ileri sürerek icra müdürlüğünce 2004/8346 E. sayılı takip dosyasına yapılan ödemenin iptalini ve sıra cetveli düzenlenmesini talep ettiği anlaşılmıştır. HMK.nun 33.maddesi uyarınca hukuki tavsif hakime aittir.

Buna göre icra müdürlüğünce icra takip dosyasında yapılmış bir sıra cetveli bulunmadığına göre, mahkemece; şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusu icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılmadan ödeme yapılması işlemine yönelik şikayet olarak kabul edilerek, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube