Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/21993

K. 2012/5612

T. 29.2.2012

• HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ ( Şikayetçinin Muhtarlık Ödeneğinin 2108 S.K. Hükümlerine Göre Verildiği - Bu Özel Yasada Ödeneğin Haczedilemeyeceğine İlişkin Hüküm Bulunmadığından Şikayetin Reddedileceği )

• MUHTARLIK MAAŞININ HACZEDİLEMEYECEĞİ ŞİKAYETİ ( Şikayetçinin Haciz Uygulamasına Konu Edilen Ödeneğin Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümlerine Göre Verildiği - Ödeneceğin Haczedilemeyeceğine İlişkin Şikayetin Reddi )

ÖZET : Şikayetçinin haciz uygulamasına konu edilen ödeneği 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik yasası hükümlerine göre verilmekte olup, anılan özel yasada bu ödeneğin haczedilmeyeceğini gösteren hüküm bulunmadığından hacze engel bir durum söz konusu olmadığı anlaşılmakla davanın reddi hukuka uygundur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca onanmasına, 18,40 TL onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 2,75 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 29.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

T.C.

KIRIKHAN İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Esas numarası: 2010-80

Karar numarası: 2011/37

DAVA : Şikayet ( Haczedilmezlik Şikayeti )

Dava tarihi: 06/10/2010

Karar tarihi: 28/06/2011

Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet ( Haczedilmezlik Şikayeti ) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Davacı mahkememize sunmuş olduğu 06.10.2010 havale tarihli dilekçesinde özetle; Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2008/1128 E.sayılı dosyası ile aleyhine icra takibi başlatılarak almakta olduğu muhtarlık maaşının tamamına haciz konulduğunu, yasal olarak tamamına haciz konulamayacağını, 1/4`ü üzerine haciz konulabileceğini belirterek emekli maaşı üzerine konulan haczin 3/4 oranında kaldırılmasına, borcu nedeniyle maaşından dosyaya gönderilen ve bankada bloka olarak tutulan paraların tarafına iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davacı vekili duruşmalardaki beyanlarında; müvekkilinin beyanlarını tekrarla davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili duruşmadaki beyanlarında; Açılan davayı kabul etmediklerini, icra dosyasında uygulanmış bir hacizin bulunmadığını bu nedenle mahkemenin görevsiz kanaatinde olduklarını, şikayetin süresi içerisinde olmadığını, muhtarların maaş değil 2108 sayılı kanun gereğince ödenek aldıklarını, tamamının haczinin mümkün olduğunu, borçlunun borcuna mahsup edildiğini beyan ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2008/1228 E.sayılı dosyası dosyamız arasına alınarak incelendiğinde; Alacaklı T.C. Ziraat Bankası Kırıkhan Şube Müdürlüğü tarafından borçlular M. U., T. Ç. ve İ. Ç. aleyhine SS...Koop. Ortaklar Taah. ve borçlanma sözleşmelerine dayanılarak 21.10.2008 tarihinde ilamsız takiplerde ödeme emri yoluyla takipte bulunduğu, ödeme emrinin borçlulara tebliğ edildiği ve itiraz edilmeden takibin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan yargılama, taraf vekillerinin beyanları, Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2008/1228 E.sayılı dosyası ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; İİK.`nun 82/1 maddesinde Devlet malları ile özel kanunlarında haczedilmeyeceği gösterilen malların haczinin mümkün olmadığı hüküm altına alınmıştır. Somut olayda şikayetçinin haciz uygulamasına konu edilen ödeneği 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik yasası hükümlerine göre verilmekte olup, anılan özel yasada bu ödeneğin haczedilmeyeceğini gösteren bir hüküm bulunmadığından hacze engel bir durum söz konusu olmadığı anlaşılmakla davanın reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın REDDİNE,

2- Peşin alınan harcın mahsubu ile Numarasıksan kalan 1,25 TL. harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davalı vekilinin emek ve mesaisine karşılık A.A.Ü.T. gereğince 360,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı, davacı vekilinin yokluğunda yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 28.06.2011

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube