Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20640

K. 2011/947

T. 17.2.2011

• TEBLİGAT (Satış İlanının Alacaklı Bankaca Genel Kredi Sözleşmesindeki Adrese Gönderilip Bila Tebliğ Dönmesi - Vergi Dairesinden Bildirilen Aynı Adrese 7201 SK. Md. 35`e Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olduğu)

• ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMEMESİ (Vergi Dairesinden Bildirilen Aynı Adrese 7201 SK. Md. 35`e Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olduğu - Satış İlanının Alacaklı Bankaca Genel Kredi Sözleşmesindeki Adrese Gönderilip Bila Tebliğ Dönmesi)

• SATIŞ İLANININ BİLA TEBLİĞ DÖNMESİ (Alacaklı Bankaca Genel Kredi Sözleşmesindeki Adrese Gönderilen - Vergi Dairesinden Bildirilen Aynı Adrese 7201 SK. Md. 35`e Göre Yapılmasının Yasaya Uygun Olduğu)

ÖZET : Şikayetçi borçlulara, satış ilanı tebliği, alacaklı Bankaca düzenlenen genel kredi sözleşmesindeki adreslerine gönderilmiş ve tebligatın bila tebliğ dönmesini müteakip aynı adrese 7201 Sayılı Kanun`un 35. maddesine göre yapılmıştır. Tebliğ yapılan bu adres vergi dairesinden bildirilen adresle aynı adres olup, anılan yasa maddesine uygundur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi borçlulara, satış ilanı tebliği, alacaklı Vakıflar Bankası`nca düzenlenen genel kredi sözleşmesindeki adreslerine gönderilmiş ve tebligatın bila tebliğ dönmesini müteakip aynı adrese 7201 Sayılı Kanun`un 35. maddesine göre yapılmıştır. Tebliğ yapılan bu adres vergi dairesinden bildirilen adresle aynı adres olup, Tebligat Kanunu`nun 35 /son maddesindeki (kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına) yapılan tebliğ niteliğinde olduğundan, anılan yasa maddesine uygundur. Yapılan ihalede başkaca bir usulsüzlük de tespit edilemediğine göre şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BAYTOK HUKUK BÜROSU  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube