Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
DANIŞTAY
5. DAİRE
E. 2012/2204
K. 2012/7019
T. 8.11.2012
• İDARİ MAKAMIN 60 GÜNLÜK SÜREDEN SONRA CEVAP VERMESİ ( Davacının Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açtığı - Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
• ALTMIŞ GÜNLÜK CEVAP VERME SÜRESİ ( Sürenin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması - Davanın Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilemeyeceği )
• İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU ( 60 Günlük Sürenin Bitmesinden Sonra Cevap Verilmesi - Davacının Cevabın Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açtığı/Davanın Süre Aşımı Yönünden Reddinde Hukuki İsabet Bulunmadığı )
• SÜRE AŞIMI ( 60 Günlük Cevap Verme Süresinin Bitmesinden Sonra Yetkili İdari Makamca Verilen Cevap - Davacının Tebliğinden İtibaren 60 Gün İçinde Açtığı Davada Süre Aşımı Olmadığı )
2577/m. 10
ÖZET : Davacının başvurusuna cevap verme süresi geçirildikten sonra idarece 13.9.2011 tarihinde verilen istemin reddine ilişkin cevabın aynı gün davacıya tebliğ edilmesi üzerine 11.11.2011 tarihinde temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu durumda, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamca verilen cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açıldığından davanın süre aşımı nedeniyle reddine yönelik Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. 
İstemin Özeti : İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 2.12.2011 günlü, E:2011/2213; K:2011/1830 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. 
Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır. 
Danıştay Tetkik Hâkimi: Bahadır Demir 
Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir. 
TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: 
KARAR : Dava; İzmir Kemalpaşa Adliyesinde 657 sayılı Kanun`un 4/B maddesi hükmüne göre sözleşmeli zabıt kâtibi olarak göreve başlayan davacının, 4.6.2011 tarih ve 27954 ( mükerrer ) sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kadrolu memur olarak atanması istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2.12.2011 günlü, E:2011/2213; K:2011/1830 sayılı kararıyla; idareye yapılan 23.6.2011 günlü başvurunun zımnen reddi üzerine, cevap verme süresinin sona erdiği 22.8.2011 tarihinden itibaren 60 gün içinde ve en son 21.10.2011 tarihinde dava açılması gerekirken, bu tarih geçirildikten sonra 11.11.2011 tarihinde dava açıldığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine hükmedilmiştir. 
Davacı, zımni ret süresi geçirildikten sonra idarenin 13.9.2011 günlü cevap yazısının tebliğ edilmesi üzerine süresi içerisinde dava açtığını ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun "İdari Makamların Sükutu" başlıklı 10. maddesinde "İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler." hükmü yer almaktadır. 
Dosya içerisindeki belgelerin incelenmesinden, davacının başvurusuna cevap verme süresi geçirildikten sonra idarece 13.9.2011 tarihinde verilen istemin reddine ilişkin cevabın aynı gün davacıya tebliğ edilmesi üzerine 11.11.2011 tarihinde temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu durumda, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamca verilen cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açıldığından davanın süre aşımı nedeniyle reddine yönelik Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. 
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, ... 4. İdare Mahkemesince verilen 2.12.2011 günlü, E:2011/2213; K:2011/1830 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun 49. maddesinin 1/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun`la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme`ye gönderilmesine, 08.11.2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. 
GEREKÇEDE KARŞI OY : 
Dava konusu uyuşmazlıkta gerçekleşmiş bir atama işlemi bulunmadığından davanın çözümünde 2577 sayılı Yasa`nın 32. Maddesi uyarınca davalı idarenin bulunduğu yerdeki Ankara idare Mahkemesi yetkilidir. 
Bu bakımdan yetkili olmayan mahkemece verilen kararın hukuka aykırılığı açık olduğundan davalı idarenin temyiz isteminin bu nedenle kabul edilerek bozulması gerektiği görüşüyle karara karşıyız. 
BAYTOK HUKUK BÜROSU
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube